Quy chế học tập và giảng dạy tại bệnh viện

2012-09-24 05:26 PM
Giáo viên của các trường tham gia công tác khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh lại bệnh viện được hưởng chế độ công tác của bệnh viện.

Quy định chung

Học tập và giảng dạy ở bệnh viện là một phần của nhiệm vụ đào tạo do phòng kế hoạch tổng hợp chịu trách nhiệm.

Bệnh viện là cơ sở thực hành của các trường đại học, cao đẳng, trung học y tế và có trách nhiệm tổ chức việc học tập, thực tập cho học viên, các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới.

Quy định cụ thể

Xây dựng kế hoạch đào tạo:

Phòng kế hoạch tổng hợp có trách nhiệm xây dựng kế hoạch đào tạo phù hợp với kế hoạch phát triển khoa học kỹ thuật của bệnh viện, trình giám đốc bệnh viện duyệt gồm:

Kế hoạch đào tạo cho các thành viên trong bệnh viện.

Kế hoạch là lớp huấn luyện cho tuyến dưới.

Kế hoạch thực tập cho học viên.

Kế hoạch kinh phí cho các nội dung đào tạo trên theo chế độ hiện hành.

Tổ chức thực hiện:

Trưởng phòng kế hoạch tổng hợp phối hợp các trưởng khoa, trưởng phòng trong bệnh viện để triển khai kế hoạch đào lạo đã được giám đốc duyệt.

Trước khi học chuyên môn, các học viên phải được học quy định về y đức, quy chế bệnh viện có liên quan và nội dung học tập tại bệnh viện.

Trưởng khoa, trưởng phòng, các thành viên trong bệnh viện phải tạo điều kiện cho học viên đến học tập.

Sau mỗi khoá học, mỗi đợt học tập phải tổ chức đánh giá kết quả học tập, nhận xét quá trình học tập và cấp giấy chứng nhận.

 Đội ngũ giáo viên, kể cả giáo viên kiêm chức phải:

Có phẩm chất đạo đức, trình độ chuyên môn, phương pháp sư phạm.

Thực hiện nghiêm chỉnh chương trình giảng dạy và nội dung bài giảng đã được quy định.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật về học tập và thực hành của học viên.

Giáo viên của các trường tham gia công tác khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc người bệnh lại bệnh viện được hưởng chế độ công tác của bệnh viện.

Giáo viên kiêm chức của bệnh viện tham gia giảng dạy được những chế độ công tác đào tạo theo quy định.

Học viên có trách nhiệm:

Thực hiện nội quy, quy chế bệnh viện, quy định kỹ thuật bệnh viện.

Thực hiện nghiêm chỉnh theo hướng dẫn của giáo viên.

Tôn trọng giáo viên và các thành viên trong bệnh viện

Có tinh thần ham học, đoàn kết giúp đỡ bạn, không được lạm dụng nghề nghiệp.

Bài mới nhất