Bác sỹ xét nghiệm cận lâm sàng: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 07:36 PM

Kiểm tra tại kết quả xử nghiệm của kĩ thuật viên trong phạm vi được phân công. Kí phiếu kết quả xét nghiệm để trình trưởng khoa duyệt.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Bác sĩ xét nghiệm chịu trách nhiệm nước trưởng khoa về những công việc được phân công và có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế bệnh viện, đặc biệt phải chú ý thực hiện quy chế công tác khoa xét nghiệm, quy chế xử lí chất thải và quy chế công tác khoa chống nhiễm khuẩn.

Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về các công việc được phân công.

Tiến hành các xét nghiệm được phân công theo đúng quy định kĩ thuật bệnh  viện.

Kiểm tra tại kết quả xử nghiệm của kĩ thuật viên trong phạm vi được phân công. Kí phiếu kết quả xét nghiệm để trình trưởng khoa duyệt.

Đinh kì chuẩn thức các kĩ thuật trong phạm vi được phân công.

Trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn thực hành cho học viên đến học rập tại khoa và bổ túc nghiệp vụ cho các kĩ thuật viên trong khoa theo sự phân công.

Tham gia công tác nghiên cứu khoa học, thông báo thông tin khoa học về xét nghiệm theo sự phân công.

Tham gia thường trực theo lịch phân công của trưởng khoa.

Tham gia hội chẩn kiểm thảo tử vong khi được yêu cầu.

Tham gia chỉ đạo và hỗ trợ kĩ thuật tuyến dưới triển khai các xét nghiệm thích hợp.

Nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về vệ sinh và bảo hộ lao động.

Quyền hạn

Kí kết quả xét nghiệm trong phạm vi được phân công.