Quy chế quản lý biểu mẫu và sổ ghi chép thông tin y tế

2012-09-24 06:51 AM

Người được giao quản lí các biểu mẫu và sổ ghi chép phải bảo quản, giữ gìn không được làm hỏng hoặc mất Trường hợp để hỏng, để mất sổ ghi hoặc biểu mẫu thống kê phải báo cáo ngay.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Quy định chung

Thông tin y tế góp phần đảm bảo cho công tác quản lí bệnh viện.

Thông tin y tế phải kịp thời, chính xác, khách quan và trung thực.

Quy định cụ thể

Các thông tin y tế về mọi hoạt động chuyên môn kĩ thuật của bệnh viện phải được ghi chép đầy đủ theo đúng biểu mẫu thống kê, mẫu sổ, được quản lí và lưu trữ theo quy định của Nhà nước.

Bệnh viện, khoa, phòng phải có đủ các loại biểu mẫu và sổ ghi chép thông tin theo mẫu quy định.

Các sổ phải được ghi chép sạch, rõ, đáy đủ, đúng các cột mục quy định và được đóng dấu giáp lai.

Người được giao quản lí các biểu mẫu và sổ ghi chép phải bảo quản, giữ gìn không được làm hỏng hoặc mất Trường hợp để hỏng, để mất sổ ghi hoặc biểu mẫu thống kê phải báo cáo ngay với cấp trên trực tiếp để có biện pháp xử lí theo đúng pháp luật.

Khi hết sổ, người quản lí và sử dụng sổ phải báo cấp trên trực tiếp để phê duyệt, đổi sổ mới và lưu trữ sổ cũ theo quy định của pháp luật.

Thời gian lưu trữ phải thực hiện theo quy định của pháp luật, nếu huỷ bỏ phải tập hội đồng xét duyệt.

Các khoa, phòng phải được trang bị tủ để cất giữ và bảo quản biểu mẫu thống kê, sổ đang sử dụng.

Bệnh viện phải có kho, giá, kệ để bảo quản, lưu trữ biểu mẫu và sổ đã dùng.

Những bệnh viện đã ứng dụng vi lính để quản lý thông tin vẫn phải in thành tài liệu để lưu trữ.