Bác sỹ gây mê hồi sức: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 05:05 PM

Sau phẫu thuật bác sĩ gây mê hồi sức phải theo dõi sát tình trạng sức khoẻ của người bệnh, cho đến khi các chỉ số sinh tồn của người bệnh ổn định.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của bác sĩ điều trị và có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế bệnh viện, đặc biệt phải chú ý thực hiện quy chế công tác khoa ngoại, quy chế công tác khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức và quy chế công tác khoa chống nhiễm khuẩn.

Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức hoặc trưởng khoa ngoại về công tác gây mê hồi sức cho người bệnh theo chỉ định.

Thăm khám người bệnh trước phẫu thuật:

Đối với trường hợp phẫu thuật theo kế hoạch: bác sĩ gây mê hồi sức phải khám lại người bệnh được phẫu thuật trước 01 ngày để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật theo qui định.

Đối với trường hợp phẫu thuật cấp cứu: bác sĩ gây mê hói sức phải trực tiếp khám người bệnh, phối hợp với bác sĩ phẫu thuật chuẩn bị đầy đủ cuộc phẫu thuật.

Kiểm tra việc chuẩn bị thuốc, oxy và các phương tiện khác phục vụ cho công tác gây mê của kĩ thuật viên.

Tiếp đón người bệnh được phẫu thuật vào buồng phẫu thuật và thực hiện gây mê. gây tê theo y lệnh. Theo dõi tình trang sức khoẻ của người bệnh để xử lí khi có diễn biến bất thường, đảm bảo an toàn về gây mê hồi sức cho cuộc phẫu thuật.

Sau phẫu thuật bác sĩ gây mê hồi sức phải theo dõi sát tình trạng sức khoẻ của người bệnh, cho đến khi các chỉ số sinh tồn của người bệnh ổn định.

Trường hợp người bệnh nặng có nguy cơ tử vong, bác sĩ gây mê hồi sức phải thực hiện hồi sức lích cực, đồng thời xin ý kiến của trưởng khoa, cấp cứu người bệnh cho đến khi ổn định mới chuyển về buồng hồi tỉnh.

Quyền hạn

Có quyền hạn của bác sĩ điều trị.

Tham gia hội chẩn duyệt phẫu thuật để chọn phương pháp gây mê, gây tê thích hợp.