Trưởng khoa tai mũi họng: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 12:24 PM

Tổ chức công tác phẫu thuật bệnh tai mũi họng theo đúng quy định kĩ thuật bệnh viện và quy chế công tác khoa phẫu thuật gây mê hồi sức mũi họng theo đúng quy định của Nhà nước.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa lâm sàng và trưởng khoa ngoại, trưởng khoa tai - mũi - họng có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa tai - mũi -họng, quy chế công tác khoa ngoại và quy chế công tác khoa nhi.

Đảm bảo vô khuẩn trong khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện.

Tổ chức công tác phẫu thuật bệnh tai - mũi - họng theo đúng quy định kĩ thuật bệnh viện và quy chế công tác khoa phẫu thuật gây mê - hồi sức.

Tổ chức công tác phẫu thuật tạo hình tai - mũi - họng theo đúng quy định của Nhà nước.

Quyền hạn

Có quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa ngoại.