Bác sĩ dinh dưỡng: nhiệm vụ quyền hạn

9/23/2012 8:26:18 PM
Nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế bệnh viện, đặc biệt phải chú ý thực hiện quy chế công tác khoa dinh dưỡng, quy chế xử lí chất thải và quy chế chống nhiễm.

Bác sĩ dinh dưỡng có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Nghiêm chỉnh thực hiện Quy chế bệnh viện, đặc biệt phải chú ý thực hiện quy chế công tác khoa dinh dưỡng, quy chế xử lí chất thải và quy chế chống nhiễm.

Chịu trách nhiệm trước trưởng khoa về công việc được phân công.

Thực hiện chế độ án uống bệnh lí theo y lệnh

Đảm bảo chế độ vệ sinh an toàn thực phẩm.

Tham gia giáo dục vệ sinh về dinh dưỡng.

Tham gia hướng dẫn thực hành cho học viên theo sự phân công của trưởng khoa.

Tham gia nghiên cứu khoa học theo sự phân công của trưởng khoa

Tham gia bội chẩn và kiểm thảo tử vong khi có yêu cầu

Tham gia chỉ đạo tuyến dưới về dinh dưỡng

Thực hiện nghiêm chỉnh vệ sinh bảo hộ lao động.

Quyền hạn

Xây dựng chế độ ăn uống bệnh lí cho từng loại bệnh.

Kí duyệt chế độ thực đơn theo đề nghị của các khoa lâm sàng.

Tạm thời đình chỉ sử dụng thực phẩm không đúng chế độ ăn uống bệnh lí và không đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm và báo cáo trưởng khoa giải quyết.