Trưởng khoa lao: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 11:07 AM

Tổ chức tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh mắc bệnh lao tại khoa. Tham gia tuyên truyền giáo dục phòng chống bệnh lao tại cộng đồng.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa lâm sàng và trưởng khoa nội, trưởng khoa lao có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa nội và quy chế công tác khoa truyền nhiễm.

Tổ chức tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh cho người bệnh mắc bệnh lao tại khoa. Tham gia tuyên truyền giáo dục phòng chống bệnh lao tại cộng đồng.

Tổ chức công tác phẫu thuật các bộ phận có liên quan đến bệnh lao theo đúng quy chế công tác khoa ngoại và quy chế công tác khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức.

Có kế hoạch bảo vệ sức khoẻ cho các thành viên của khoa.

Quyền hạn

Có quyền hạn chung của trưởng khoa.