Trưởng khoa dị ứng: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 11:04 AM

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống bệnh dị ứng đặc biệt là dị ứng thuốc trong bệnh viện và tại cộng đồng.

Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của trưởng khoa, trưởng khoa lâm sàng và trưởng khoa nội, trưởng khoa dị ứng có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa nội và quy chế công tác khoa hồi sức cấp cứu.

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền giáo dục phòng chống bệnh dị ứng đặc biệt là dị ứng thuốc trong bệnh viện và tại cộng đồng.

Quyền hạn

Có quyền hạn chung của trưởng khoa.