Kỹ thuật viên trưởng bệnh viện: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 08:34 PM

Kiểm tra đôn đốc vệ sinh, sạch đẹp khoa, quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện và công tác bảo hộ lao động trong khoa.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Chức năng này áp dụng cho những khoa không có giường bệnh, bao gồm: khoa xét nghiệm, khoa chống nhiễm khuẩn, khoa dược, khoa chẩn đoán hình ảnh.

Dưới sự chỉ đạo của trưởng khoa, và trưởng phòng y tá (điều dưỡng), kĩ thuật viên trưởng khoa có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Tổ chức thực hiện các kĩ thuật chuyên môn, kiểm tra đôn đốc các kĩ thuật viên và y công trong khoa thực hiện đúng Quy chế bệnh viện và quy định kĩ thuật bệnh viện.

Quản lí công tác hành chính, quản lí sổ sách. thống kê báo cáo, lập kế hoạch công tác dựa vào kế hoạch được giao. Phân công công việc cho kĩ thuật viên, y công. Chấm công hàng ngày, tổng hợp ngày công hàng tháng để trình trưởng khoa kí duyệt.

Tham gia thường trực và phân công trực trong khoa.

Tiếp nhận và giải quyết những đề nghị của người bệnh, gia đình người bệnh, trong trường hợp vượt quá khả năng, quyền hạn phải báo cáo trưởng khoa giải quyết.

Tham gia đào tạo cho kĩ thuật viên, y công trong khoa và học viên đến học tập theo sự phân công của trưởng khoa.

Lập dự trù y dụng cụ, vật tư tiêu hao sử dụng cho khoa.Thường xuyên kiểm tra việc sử dụng, bảo dưỡng và quản lý tài sản vật tư theo quy định. Viết phiếu sửa chữa dụng cụ hỏng.

Kiểm tra đôn đốc vệ sinh, sạch đẹp khoa, quy chế chống nhiễm khuẩn bệnh viện và công tác bảo hộ lao động trong khoa.

Tham gia nghiên cứu khoa học theo sự phân công của trưởng khoa.

Quyền hạn

Phân công công việc cho kĩ thuật, y công trong khoa.