Quy chế công tác kiểm tra bệnh viện

9/24/2012 8:03:07 PM
Bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, y tá (điều dưỡng) trưởng khoa, nữ hộ sinh trưởng khoa, kỹ thuật viên trưởng khoa kiểm tra những hoạt động trong phạm vi trách nhiệm.

Quy định chung

 Kiểm tra là một biện pháp để tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước trong công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Trách nhiệm kiểm tra:

Giám đốc bệnh viện.

Trưởng khoa, trưởng phòng.

Các đoàn kiểm tra do Bộ Y tế, Sở Y tế tổ chức.

Đại diện cấp trên kiểm tra, có kế hoạch giúp đỡ và giải quyết các tồn tại.

Các thành viên trong bệnh viện có trách nhiệm thực hiện và giám sát kiểm tra.

Quy định cụ thể

Trách nhiệm kiểm tra

Giám đốc có trách nhiệm kiểm tra mọi hoạt động của bệnh viện.

Trưởng khoa, trưởng phòng có trách nhiệm kiểm tra mọi hoạt động trong khoa, phòng.

Bác sĩ, dược sĩ, kỹ sư, y tá (điều dưỡng) trưởng khoa, nữ hộ sinh trưởng khoa, kỹ thuật viên trưởng khoa kiểm tra những hoạt động trong phạm vi trách nhiệm.

Hình thức kiểm tra

Tự kiểm tra tại các khoa, phòng và toàn bệnh viện. Giám đốc thành lập các đoàn kiểm tra của bệnh viện để kiểm tra từng vụ, việc hoặc các hoạt động trong bệnh viện.

Kiểm tra của cấp trên do Bộ Y tế hoặc Sở Y tế trực tiếp hoặc uỷ nhiệm các đoàn đến kiểm tra bệnh viện.

Tính chất kiểm tra

Kiểm tra định kỳ theo kế hoạch.

Kiểm tra đột xuất.

Nội dung kiểm tra

Kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện, tiến độ và chất lượng thực hiện kế hoạch công tác.

Các quy định khác của Nhà nước.

Sau khi kiểm tra có làm biên bản theo mẫu.

Phương pháp kiểm tra

Phỏng vấn bằng bảng điểm kiểm tra.

Phiếu tham dò.

Kiểm tra trực tiếp cơ sở, tài liệu, hồ sơ, sổ ghi chép.

Tiến trình kiểm tra

Đoàn kiểm tra phải có nội dung kiểm tra cụ thể.

Đơn vị, cá nhân được kiểm tra có trách nhiệm báo cáo và cung cấp các tài liệu theo nội dung của đoàn kiểm tra.

Đoàn kiểm tra phải xem xét đối chiếu, xác minh thật cụ thể các tài liệu và tình hình thực tế do đơn vị được kiểm tra cung cấp.

Nếu phát hiện những vụ, việc phát sinh mới ngoài nội dung kiểm tra thì đoàn kiểm tra phải báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền để chỉ đạo giải quyết

Đoàn kiểm tra cùng đơn vị được kiểm tra đánh giá ưu, khuyết điểm, tồn tại, thống nhất biên bản kiểm tra và đoàn kiểm tra viết báo cáo kết quả kiểm tra báo cáo cấp trên quản lý trực tiếp.

Quyền được khiếu nại

Trong trường hợp những kết luận của đoàn kiểm tra chưa thoả đáng, đơn vị được kiểm tra có quyền khiếu nại lên cấp trên quản lý trực tiếp, đề nghị tổ chức phúc tra.