Trưởng khoa phẫu thuật gây mê hồi sức: nhiệm vụ quyền hạn

2012-09-23 12:21 PM

Phân công bác sĩ gây mê, phụ gây mê, y tá (điều dưỡng) tiếp dụng cụ và y tá (điều dưỡng phụ kíp phẫu thuật).

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Thực hiện nhiệm vụ quyền hạn chung của trưởng khoa, trưởng khoa lâm sàng và trưởng khoa ngoại, trưởng khoa khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức có nhiệm vụ, quyền hạn sau:

Nhiệm vụ

Tổ chức hoạt động của khoa theo đúng quy chế công tác khoa ngoại, quy chế khoa phẫu thuật - gây mê hồi sức và quy chế công tác khoa chống nhiễm khuẩn.

Tổ chức thực hiện kế hoạch phẫu thuật theo kế hoạch đã được duyệt.

Sắp xếp người bệnh vào buồng phẫu thuật theo yêu cầu phẫu thuật các chuyên khoa.

Bố trí bàn phẫu thuật thường trực cấp cứu đáp ứng yêu cầu của các khoa lâm sàng.

Phân công bác sĩ gây mê, phụ gây mê, y tá (điều dưỡng) tiếp dụng cụ và y tá (điều dưỡng phụ kíp phẫu thuật).

Kiểm tra:

Thuốc cấp cứu trong buồng phẫu thuật.

Dụng cụ phẫu thuật.

Vải phẫu thuật, bông gạc.

Các vật liệu dùng trong phẫu thuật.

Các thiết bị y tế trong buồng phẫu thuật phải bảo đảm hoạt động tốt.

Máy gây mê, thuốc mê, ôxy.

Máy thở, bóng thở, máy theo dõi tim mạch, máy hút.

Kiểm tra công tác vô khuẩn theo quy định.

Có trách nhiệm tổ chức theo dõi, chăm sóc người bệnh từ tiếp nhận đến khi bàn giao người bệnh cho khoa lâm sàng.

Định kì cùng với các khoa đánh giá kết quả các trường hợp phẫu thuật để rút kinh nghiệm.

Tổ chức tổng vệ sinh các buồng phẫu thuật và kiểm tra công tác bảo hộ lao động, phòng chống cháy nổ theo quy định.

Quyền hạn

Có quyền hạn chung của trưởng khoa và trưởng khoa ngoại.

Có quyền chỉ định người gây mê, châm tê.