Thiên chủy cao (Nghiệm phương)

2013-04-17 09:37 PM

Trước hết lấy Tỳ ma tử nhục cho vào cối giã nát, rồi cho dần dần bột Tùng hương vào đánh cho thật đều, xong cho dần dần bột Khinh phấn, Đông đan, Ngân chu. Sau cùng, mới cho dầu trà (trà du) vào đảo giả độ nghìn chày F(1) luyện thành thuốc cao

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Thành phần

1. Tỳ ma tử nhục                  200 gam.

2. Nộn tùng hương phấn   400 gam (bột nhựa thông non)

3. Khinh phấn                      40 gam (mùa đông ướt đổi là 96 gam).

4. Đông đan                          80 gam.

5. Ngân chu                          80 gam.

6. Trà du                                64 gam.

Trước hết lấy Tỳ ma tử nhục cho vào cối giã nát, rồi cho dần dần bột Tùng hương vào đánh cho thật đều, xong cho dần dần bột Khinh phấn, Đông đan, Ngân chu. Sau cùng, mới cho dầu trà (trà du) vào đảo giả độ nghìn chày F(1) luyện thành thuốc cao.

Xí nghiệp dược ở Thượng Hải sản xuất Hồng cao dược, cách xử phương cơ bản giống phương này.

Cách dùng

Chưng nóng cách thủy cho chảy - phết thuốc cao ấy lên giấy, đắp vào chỗ có bệnh. Công dụng: Tiêu thũng chỉ thống, để nùng khí hư.

Chủ trị

Các loại dương chứng như ung, trĩ, đinh, sang v.v…