Tiếng tim thứ nhất mạnh: dấu hiệu triệu chứng và nguyên nhân

2021-01-26 04:09 PM

Bình thường, các lá của van hai lá và van ba lá có thời gian để di chuyển về phía nhau trước khi tim co bóp. Với khoảng PR ngắn các lá này vẫn còn xa nhau vào lúc tim bắt đầu co bóp, vì vậy chúng tạo ra tiếng đóng rất mạnh từ một khoảng cách xa và làm cho T1 mạnh.

Mô tả

Tiếng tim thứ nhất đóng mạnh hơn bình thường.

Nguyên nhân

Khoảng PR ngắn.

Hẹp hai lá nhẹ.

Tăng cung lượng tim.

Cơ chế

Khoảng PR ngắn

Bình thường, các lá của van hai lá và van ba lá có thời gian để di chuyển về phía nhau trước khi tim co bóp. Với khoảng PR ngắn các lá này vẫn còn xa nhau vào lúc tim bắt đầu co bóp, vì vậy chúng tạo ra tiếng đóng rất mạnh từ một khoảng cách xa và làm cho T1 mạnh.

Hẹp hai lá nhẹ

Trong hẹp hai lá nhẹ, một sự chênh áp lớn giữa tâm nhĩ và tâm thất, làm cho van hai lá mở rộng trong một thời gian dài. Và chúng cũng đóng mạnh từ khoảng cách xa vào lúc tâm thu bắt đầu.

Tăng cung lượng tim

Trong tăng cung lượng tim (Nhịp nhanh do thiếu máu), tâm trương bị rút ngắn và các lá van hai lá và ba lá đóng từ khoảng cách xa hơn bình thường.

Ý nghĩa

Có ít nghiên cứu về giá trị của T1 mạnh.