Máy điện tâm đồ hoạt động không đúng

2012-10-09 07:40 PM

Nếu ta ghi điện tâm đồ trong điều kiện máy hoạt động đệm cản lớn, các sóng Q, R, S sẽ nhỏ đi, có đỉnh tày hơn, các sóng nhỏ biến mất và các đoạn, khúc bị chênh.

Vấn đề này phát hiện được chủ yếu là dựa vào đường milivôn. Như ở chương một đã nói, đường milivôn phải đi ngang hay chỉ hơi bốc nhẹ, với các góc vuông vắn hay gần như thế:

Có các góc tù ra thì đó là hiện tượng “đệm cản quá đáng” (overdamping) do bộ phận ghi ra giấy của máy bị đệm quá đáng nên yếu đi. Nhưng cũng có khi là do sức cản ở da quá cao như khi điện cực quá khô. Nếu ta ghi điện tâm đồ trong điều kiện máy hoạt động như thế, các sóng Q, R, S sẽ nhỏ đi, có đỉnh tày hơn, các sóng nhỏ biến mất và các đoạn, khúc bị chênh.

 Sức cản ở da quá cao như khi điện cực quá khô

Có các góc nhọn lại: Đó là hiện tượng nẩy quá đà (overshooting)  ngược với hiện tượng trên do bộ phận đệm cản vặn không chặt đủ mức. Như thế, các sóng điện tâm đồ sẽ bị phóng đại lên với biên độ cao hơn, bề rộng doãng ra hơn, nét sóng trát đậm hơn, nhất là ở phức bộ QRS.

 Hiện tượng nẩy quá đà

Có một phần lệch xuống: Điện tâm đồ sẽ có các sóng âm gần như biến mất.

Có đoạn hồi phục (trở về đồng điện) kéo dài làm các sóng cũng hồi phục kéo dài do sự thay đổi của điện trở toàn bộ.