Hình ảnh hội chứng Wolf Parkinson White (WPW) trên điện tâm đồ

2012-10-11 10:47 PM

Hội chứng này có thể gặp ở người bình thường ở một số bệnh nhiễm khuẩn, dị ứng, thoái hóa hay ở các bệnh mạch vành, thấp tim, tim bẩm sinh, nhất là bệnh Ebstein.

Hội chứng W-P-W, là một hội chứng điện tâm đồ bao gồm một ph ức bộ QRS  giãn rộng + khoảng PQ ngắn lại.

Hội chứng này có thể gặp ở người bình thường ở một số bệnh nhiễm khuẩn, dị ứng, thoái hóa hay ở các bệnh mạch vành, thấp tim, tim bẩm sinh, nhất là bệnh Ebstein.

Đặc biệt W-P-W rất hay phối hợp với chứng nhịp nhanh kịch phát trên thất. Đa số tác giả cho rằng hội chứng này sinh ra do một cái cầu giải phẫu học nối liền nhĩ với thất gọi là cầu Kent. Cầu này truyền tắt xung động từ nhĩ xuống (tiền xung động), khử cực sớm một phần của thất, làm rút ngắn thời gian PQ và sinh ra sóng delta (δ, ∆). Sau đó, xung động chính thống theo đường bình thường qua bó His mới xuống tới nơi và khử cực phần thất còn lại. Cầu Kent là bẩm sinh, nhưng có thể chỉ hoạt động khi có tác động thêm của một tổn thương hậu sinh.

 Hình ảnh hội chứng Wolf Parkinson White

Khoảng PQ ngắn lại (< 0,12s).

Xuất hiện sóng ∆, nó là một đoạn trát đậm ở phần đầu phức bộ QRS.

QRS (bao gồm cả sóng ∆) có thời gian quá dài (0,10s – 0,12s hay hơn nữa) bù trừ cho PQ bị rút ngắn; do đó khoảng PJ dài bình thường (< 0,26s).

Đoạn STT biến đổi thứ phát, nghĩa là trái chiều với sóng ∆. Người ta chia hội chứng W-P-W ra hai kiểu:

Kiểu A: Sóng ∆ dương ở tất cả các chuyển đạo trước tim.

Kiểu B: Sóng ∆ âm ở các chuyển đạo trước tim phải và dương ở các chuyển đạo trước tim trái.