Hình ảnh nhịp xoang trên điện tâm đồ

2012-10-13 11:46 PM

Không đều, ta gọi là loạn nhịp xoang, thường gặp ở trẻ em (do hô hấp), loạn trương lực thần kinh thực vật. Đặc điểm chung của các loại nhịp xoang là tần số và nhịp điệu của chúng bị biến đổi khi gắng sức, cảm xúc, ấn mắt, hô hấp, tiêm atropin.

Nhịp xoang (sinus rhythm) là nhịp tim do nút xoang làm chủ nhịp: đó cũng là nhịp bình thường của tim.

Chẩn đoán nhịp xoang dựa vào 3 dấu hiệu chính:

 Chẩn đoán nhịp xoang dựa vào 3 dấu hiệu chính

Có sóng P đứng trước các phức bộ QRST, chứng tỏ xung động đã đi bình thường từ nút xoang qua nhĩ xuống thất.

Sóng P đó cách QRS một khoảng PQ không thay đổi và dài bình thường (0,11 – 0,20s).

Sóng P đó dương ở D1, V5, V6 và âm ở aVL, trừ trường hợp tim sang phải.

Nhịp xoang bình thường có tần số 60 -70 lần/phút. Khi nhịp xoang:

Nhanh hơn 80/phút (có khi tới 170/phút):  ta gọi là nhịp nhanh xoang, thường  gặp khi cường giao cảm, sốt, gắng sức,…

Chậm  hơn 50/phút  (có khi tới 30/phút)  ta gọi là nhịp  chậm  xoang,  thường  gặp trong cường phế vị, dùng digitalis.

Không đều, ta gọi là loạn nhịp xoang, thường gặp ở trẻ em (do hô hấp), loạn trương lực thần kinh thực vật.

Đặc điểm chung của các loại nhịp xoang là tần số và nhịp điệu của chúng bị biến đổi khi gắng sức, cảm xúc, ấn mắt, hô hấp, tiêm atropin.