Định lượng bài tiết acid base qua thận

2020-10-06 11:02 AM

Để cân bằng acid-base, lượng acid bài tiết thuần phải bằng lượng acid sản xuất không bay hơi trong cơ thể. Trong nhiễm toan, acid bài tiết thuần tăng rõ rệt, đặc biệt do tăng tiết NH4+, do đó loại bỏ acid ra khỏi máu.

Dựa trên các nguyên tắc, chúng ta có thể định lượng acid thận bài tiết hoặc lượng hấp thu hay thải trừ HCO3- từ máu như sau:

Bài tiết bicarbonate được tính bằng tích  của thể tích nước tiểu với nồng độ HCO3- niệu. Con số này chỉ ra nhanh chóng lượng HCO3- loại bỏ khỏi máu (tương tự như thêm H+ vào máu). Trong nhiễm toan, sự mất HCO3- giúp đưa pH trở lại bình thường.

Lượng HCO3- mới góp vào máu ở bất kỳ thời điểm nào bằng lượng H+ tiết ở cuối ống thận với hệ đệm niệu non-bicarbonat. Như thảo luận từ trước, hệ đệm niệu non-bicarbonat gồm NH4+ và phosphate. Do đó, lượng HCO3- thêm vào máu (và H+ bài tiết bởi NH4+) được tính bằng đo lượng bài tiết NH4+ (thể tích nước tiểu nhân với nồng độ NH4+).

Phần còn lại của đệm non-bicarbonat, non-NH4+ trong nước tiểu được tính bằng cách xác định giá trị gọi là acid chuẩn độ. Lượng acid chuẩn độ trong nước tiểu tính bằng nước tiểu chuẩn độ với một base mạnh, như NaOH, với pH 7.4, pH máu bình thường, và pH dịch lọc cầu thận. Do đó, số mEq của NaOH cần tìm để đưa pH niệu về 7.4 bằng lượng mEq H+ được thêm vào dịch ống thận, được kết hợp với phosphate và các hệ đệm khác. Định lượng acid chuẩn độ không bao gồm H+ trong NH4+ vì pK của NH3-NH4+ đạt tới 9.2, và chuẩn độ với NaOH tới pH 7.4 không làm mất H+ trong NH4+.

Vì vậy, sự bài tiết acid thuần bởi thận có thể tính bằng:

Acid bài tiết thuần = NH4+ bài tiết + acid chuẩn độ niệu - HCO3- bài tiết.

Lí do loại trừ HCO3- bài tiết vì sự mất HCO3- giống như sự thêm H+ vào máu. Để cân bằng acid-base, lượng acid bài tiết thuần phải bằng lượng acid sản xuất không bay hơi trong cơ thể. Trong nhiễm toan, acid bài tiết thuần tăng rõ rệt, đặc biệt do tăng tiết NH4+, do đó loại bỏ acid ra khỏi máu. Lượng acid bài tiết thuần cũng bằng lượng HCO3- thuần thêm vào máu. Vì vậy, trong nhiểm toan, sự thêm HCO3- vào máu nhiều hơn NH4+ và acid niệu chuẩn độ được bài tiết.

Trong nhiễm kiềm, acid chuẩn độ và NH4+ bài tiết giảm đến 0, trong khi tăng bài tiết HCO3-. Do đó, lượng acid thuần bài tiết âm, nghĩa là có sự mất thuần HCO3- từ máu (giống như thêm H+ vào máu) và không có HCO3- mới được tạo bởi thận.