Các yếu tố ngăn ngừa tình trạng phù

2020-09-01 03:47 PM

Khi áp lực gian bào lớn hơn 0 thì chỉ cần một sự thay đổi nhỏ áp lực cũng sẽ gây nên sự thay đổi thể tích lớn.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Yếu tố an toàn gây ra bởi sự tuân thủ thấp của vách ngăn trong phạm vi áp suất âm.

Như ta đã biết, trong hầu hết các mô liên kết, áp lực thủy tĩnh nhỏ hơn không, thường ở mức -3mmHg, điều này giúp cho mô liên kết dính với nhau. Người ta thấy rằng khi áp lực thủy tĩnh ở gian bào âm thì sự thay đổi áp lực chỉ gây sự một sự thay đổi không đáng kể về thể tích. Do đó -3mm Hg đến 0 mmHg là khoảng giới hạn để cơ chế chống lại tình trạng phù này phát huy tác dụng. Khi áp lực gian bào lớn hơn 0 thì chỉ cần một sự thay đổi nhỏ áp lực cũng sẽ gây nên sự thay đổi thể tích lớn.

Đó là do ở áp lực âm, dịch trong khoang gian bào sẽ ở trạng thái gel do nó kêt hợp với proteoglycan, chúng tạo thành một mạng lưới và ngăn cản không do dịch tự do có chỗ trong trong khoang gian bào, gọi là tình trạng phù cứng. Trái lại khi áp lực gian bào trở nên dương thì trạng thái gel này không còn, khi đó dịch tự do có thể tích tụ trong khoảng gian bào gây tăng thể tích gian bào đáng kể, gọi là phù mềm.

Mối liên quan giữa áp suất thủy tĩnh của dịch kẽ và thể tích dịch kẽ

Hình. Mối liên quan giữa áp suất thủy tĩnh của dịch kẽ và thể tích dịch kẽ, bao gồm tổng thể tích, thể tích dịch tự do và thể tích dịch gel, đối với các mô lỏng lẻo như da. Lưu ý rằng lượng dịch tự do đáng kể chỉ xảy ra khi áp suất dịch kẽ trở nên dương.

Proteoglycan còn có tác dụng ngăn cản sự di chuyển vị trí của dịch ngay trong khoảng gian bào. Khi phù gian bào, sự ngăn cản này mất, nước có thể di chuyển từ cao xuống thấp trong khoảng gian bào. Vì thế kê cao chân ở những bệnh nhân phù chân có thể giảm phù.

Tăng sự dẫn lưu của hệ bạch huyết: cũng là một cơ chế để chống lại tình trạng phù. Hệ bạch huyết co thể tăng sự lưu thông lên đến 10-50 lần, giúp mang lượng lớn nước và protein trở về lại huyết tương.\

Tăng sự dẫn lưu protein: một cơ chế nữa là khi phù ngoại bào thì do hệ bạch huyết có tính thấm đáng kể với protein hơn thành mao mạch nên khi có sự tăng dẫn lưu bạch huyết thì một lượng đáng kể protein cũng được dẫn lưu về trở lại mạch máu.