Chỉ định ưu tiên của Caspofungin: Câu hỏi y học

2018-05-18 11:00 AM
Nhóm echinocandin, bao gồm caspofungin, có độ an toàn cao. Chúng không chống lại mucormycosis, paracoccidiomycosis, hay histoplasmosis

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

CÂU HỎI

Caspofungin là chỉ định điều trị ưu tiên cho tác nhân nào sau đây?

A. Nhiễm candida máu.

B. Histoplasmosis.

C. Aspergillosis xâm lấn.

D. Mucormycosis.

E. Paracoccidiomycosis.

TRẢ LỜI

Caspofungin và các echinocandin khác (anidulafun- gin, micafungin) ức chế tổng hợp của nấm qua B-1,3-glucan synthase, một enzyme cần cho tổng hợp vách tế bào nấm mà không ảnh hưởng đến người. Những thuốc này chỉ có parentally, không orally.

Chúng diệt được nấm Candida species và kìm sự phát triển củaAspergillu. Caspofungin có hiệu quả cao như amphotericin B trong nhiễm candida lan tỏa và có hiệu quả như fluconazole trong điều trị candida thực quản. Nó không được lựa chọn ưu tiên hàng đầu để điều trị nhiễm Aspergillu nhưng trong cấp cứu. Nhóm echinocandin, bao gồm caspofungin, có độ an toàn cao. Chúng không chống lại mucormycosis, paracoccidiomycosis, hay histoplasmosis.

Đáp án: A.