Dùng chẹn beta và ức chế men chuyển ở bệnh nhân có suy tim mới như thế nào?

2018-06-25 07:06 AM
Bởi vì chẹn beta giao cảm dùng liều tăng nhanh có thể gây giảm chức năng cơ tim, gây nhịp chậm và block tim, nên liều của nó nên được tăng từ từ

CÂU HỎI

Điều nào sau đây đúng với dùng với chẹn beta giao cảm và ức chế men chuyển angiotensin ở bệnh nhân có suy tim mới?

A. ACE nên được dùng tăng dần liều tối đa có thể dung nạp trong khi chẹn beta giao cảm nên tăng liều từ từ nhiều tuần.

B. Chẹn beta giao cảm nên được dùng liều tối đa có thể dung nạp trong khi ACE nên tăng liều từ từ nhiều tuần.

C. Cả 2 nên được dùng liều tối đa tăng nhanh chóng.

D. Cả 2 nên được dùng liều tối đa tăng từ từ.

E. Cả 2 nên dùng mức tối đa luôn từ lần đầu tiên.

TRẢ LỜI

Bởi vì chẹn beta giao cảm dùng liều tăng nhanh có thể gây giảm chức năng cơ tim, gây nhịp chậm và block tim, nên liều của nó nên được tăng từ từ. Ức chế ACE khi tăng liều nhanh nên đánh giá và chức năng thận cẩn thận.

Đáp án: A.