Dược điển đông dược

Bán hạ nam (Củ chóc, Rhizoma Typhonii trilobati), Bìm bìm biếc (Semen Pharbitidis), Bình vôi (Tuber Stephaniae), Bồ bồ (Herba Adenosmatis indiani), Bồ công anh (Herba Lactucae indicae)

Bạch truật (Rhizoma Atractylodis macrocephalae)

Tất bát (Fructus Piperis longi)

Tế tân (Herba Asari)

Thạch hộc (Herba Dendrobii)

Thạch cao: Băng thạch, Gypsum fibrosum

Thăng ma (Rhizoma Cimicifugae)

Thanh hao (Herba Artemisiae apiaceae)

Thanh hao hoa vàng (Folium Artemisiae annuae)

Thảo quả (Fructus Amomi aromatici)

Thảo quyết minh (Semen Sennae torae)

Thị đế (Tai hồng, Calyx Kaki)

Thiên ma (Rhizoma Gastrodiae)

Thiên môn đông (Tóc tiên leo, Radix Asparagi)

Thiên niên kiện (Rhizoma Homalomenae)

Thiên trúc hoàng (Concretio Silicae Bambusae)

Thổ hoàng liên (Rhizoma et Radix Thalictri)

Thổ phục linh (Khúc khắc, Rhizoma Smilacis glabrae)

Thỏ ty tử (Semen Cuscutae)

Thông thảo (Medulla Tetrapanacis)

Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata)

Thương lục (Radix Phytolaccae)

Thương truật (Rhizoma Atractylodis)

Thiền thoái (Xác ve sầu, Periostracum Cicadae)

Thân tía tô (Tô ngạnh, Caulis Perillae)

Quả tía tô (Tô tử, Fructus Perillae)

Lá tía tô (Tô diệp, Folium Perillae)

Tiếu hồi (Fructus Foeniculi)

Táo nhân (Semen Ziziphi mauritianae)

Tăng ký sinh (Tầm gửi trên cây dâu, Herba Loranthi)

Tần giao (Radix Gentianae)

Tằm vòi (Bạch cương tàm, Bombyx Botryticatus)

Tam thất (Radix Notoginseng)

Tắc kè (Gekko)

Sơn thù (Fructus Corni officinalis)

Sơn tra (Fructus Mali)

Sắn dây (Cát căn, Radix Puerariae Thomsonii)

Sáp ong (Cera alba, Cera flava)

Sâm việt nam (Sâm ngọc linh, Rhizoma et Radix Panacis vietnamensis)

Sâm đại hành (Tỏi lào, Bulbus Eleutherinis subaphyllae)

Sâm cau (Tiên mao, Rhizoma Curculiginis)

Hạt sen (Liên nhục, Semen Nelumbinis)

Lá sen (Liên diệp, Folium Nelumbinis)

Tâm sen (Liên tâm, Embryo Nelumbinis)

Sâm bố chính (Radix Abelmoschi sagittifolii)

Sài hồ (Radix Bupleuri)

Sài đất (Herba Wedeliae)

Sa sâm (Radix Glehniae)

Sa nhân (Fructus Amomi)

Rong mơ (Sargassum)

Riềng (Rhizoma Alpiniae officinari)

Rẻ quạt (Xạ can, Rhizoma Belamcandae)

Rau sam (Herba Portulacae)

Râu mèo (Herba Orthosiphonis spiralis)

Rau má (Tinh tuyết thảo, Herba Centellae asiaticae)

Quy giáp và quy bản (Mai rùa và yếm rùa, Carapax et Plastrum Testudinis)

Quế (Cortex Cinnamomi)

Quế cành (Quế chi, Ramunlus Cinnamomi)

Quả qua lâu (Fructus Trichosanthis)

Hạt qua lâu (Semen Trichosanthis)

Phục linh (Bạch linh, Poria)

Phụ tử (Radix Aconiti lateralis)

Phòng phong (Radix Saposhnikoviae divaricatae)

Phòng kỷ (Radix Stephaniae tetrandrae)

Ô dược (Radix Linderae)

Ô đầu (Radix Aconiti)

Núc nác (Cortex Oroxyli)

Nhục thung dung (Herba Cistanches)

Nhục đậu khấu (Semen Myristicae)

Nhũ hương (Gôm nhựa, Gummi resina Olibanum)

Nhàu (Fructus Morindae citrifoliae)

Nhân trần (Herba Adenosmatis caerulei)

Nhân sâm (Radix Ginseng)

Nha đàm tử (Xoan rừng, Fructus Bruceae)

Ngũ vị tử (Fructus Schisandrae)

Ngưu tất (Radix Achyranthis bidentatae)

Ngưu bàng (Fructus Arctii)

Ngũ gia bì gai (Cortex Acanthopanacis trifoliati)

Ngũ gia bì chân chim (Cortex Scheflerae heptaphyllae)

Ngũ bội tử (Galla chinensis)

Ngọc trúc (Rhizoma Polygonati odorati)

Ngô công (Scolopendra)

Nghệ (Rhizoma Curcumae longae)

Ngải cứu (Herba Artemisiae vulgaris)

Nga truật (Thân rẽ nhệ đen, Rhizoma Curcumae zedoariae)

Muồng trâu (Folium Senna alatae)

Mẫu lệ (Vỏ hầu, vỏ hà, Concha Ostreae)

Mộc dược (Myrrha)

Mộc tặc (Herba Equiseti debilis)

Mộc thông (Caulis Clematidis)

Mộc qua (Fructus Chaenomelis)

Mộc hương (Radix Saussureae lappae)

Mộc hoa trắng (Cortex Holarrhenae)

Mơ muối (Fructus armeniacae praeparatus)

Mò hoa trắng (Herba Clerodendri philippini)

Miết giáp (Mai ba ba, Carapax Trionycis)

Mạch nha (Fructus Hordei germinatus)

Mẫu đơn bì (Cortex Paeoniae suffruticosae)

Hạt mã tiền (Semen Strychni)

Mật ong (Mel)

Mạn kinh tử (Fructus Viticis trifoliae)

Măng cụt (Pericarpium Garciniae mangostanae)

Mân xôi (Fructus Rubi)

Mạch môn (Ô tặc cốt, Os Sepiae)

Mạch môn (Radix Ophiopogonis japonici)

Ma hoàng (Herba Ephedrae)

Lá mã đề (Folium Plantaginis)

Hạt mã đề (Xa tiền tử, Semen Plantaginis)

Sài hồ nam (Radix Plucheae pteropodae)

Long nhãn (Arillus Longan)

Long đởm (Radix et Rhizoma Gentianae)

Nhung hươu (Lộc nhung, Cornu Cervi Pantotrichum)

Lô hội (Aloe)

Liên kiều (Fructus Forsythiae suspensae)

Lá lức (Hải sài, Folium Plucheae pteropodae)

Lạc tiên (Herba Passiflorae foetidae)

Lá lốt (Herba Piperis lolot)

Lá hen (Nam tỳ bà, Folium Calotropis)

Kinh giới (Herba Elsholtziae ciliatae)

Kim tiền thảo (Herba Desmodii styracifolii)

Kim ngân hoa (Flos Lonicerae)

Kim ngân (Caulis cum folium Lonicerae)

Kim anh (Fructus Rosae laevigatae)

Khương hoạt (Rhizoma et Radix Notopterygii)

Khoản đông hoa (Flos Tussilaginis farfarae)

Khổ hạnh nhân (Semen Armeniacae amarum)

Khiêm thực (Semen Euryales)

Kha tử (Chiêu liêu, Fructus Terminaliae chebulae)

Kê nội kim (Màng mề gà, Endothelium Corneum Gigeriae Galli)

Huyết đằng (Caulis Spatholobi suberecti)

Ké đầu ngựa (Fructus Xanthii strumarii)

Ích trí (Riềng lá nhọn, Fructus Alpiniae oxyphyllae)

Ích mẫu (Herba Leonuri japonici)

Hy thiêm (Herba Siegesbeckiae)

Huyết giác (Lignum Dracaenae cambodianae)

Huyền sâm (Radix Scrophulariae)

Hương phụ (Củ gấu, Rhizoma Cyperi)

Hương nhu tía (Herba Ocimi sancti)

Hương nhu trắng (Herba Ocimi gratissimi)

Hương gia bì (Cortex Periplocae)

Húng chanh (Folium Plectranthi amboinici)

Hồng hoa (Flos Carthami tinctorii)

Nụ hòe (Flos Styphnolobii japonici imaturi)

Hoắc hương (Herba Pogostemonis)

Hoạt thạch (Talcum)

Hoàng tinh (Rhizoma Polygonati)

Hoàng nàn (Cortex Strychni wallichianae)

Hoàng liên (Rhizoma Coptidis)

Hoàng kỳ (Radix Astragali membranacei)

Hoàng đằng (Caulis et Radix Fibraureae)

Hoàng cầm (Radix Scutellariae)

Hoàng bá (Cortex Phellodendri)

Hồ tiêu (HFructus Piperis nigri)

Hạ khô thảo (Spica Prunellae)

Hậu phác (Cortex Magnoliae officinalis)

Hà thủ ô đỏ (Radix Fallopiae multiflorae)

Hà thủ ô trắng (Radix Streptocauli)

Gừng (Can khương, Rhizoma Zingiberis)

Rễ gai (Trữ ma căn, Radix Boehmeriae niveae)

Hạt gấc (Semen Momordicae cochinchinensis)

Đương quy (Radix Angelicae sinensis)

Đương quy di thực (Radix Angelicae acutilobae)

Dừa cạn (Folium Catharanthi rosei)

Đơn lá đỏ (Folium Excoecariae)

Độc hoạt (Radix Angelicae pubescentis)

Đỗ trọng (Cortex Eucommiae)

Đẳng sâm (Radix Codonopsis pilosulae)

Đinh lăng (Rễ, Radix Polysciacis)

Đinh hương (Flos Syzygii aromatici)

Diệp hạ châu (Chó đẻ răng cưa, Herba Phyllanthi urinariae)

Diệp hạ châu đắng: Cây chó đẻ răng cưa xanh, Herba Phyllanthi amari

Diếp cá (Herba Houttuyniae cordatae)

Diên hồ sách (Tuber Corydalis)

Địa liền (Rhizoma Kaempferiae galangae)

Địa long (Giun đất, Pheretima)

Địa hoàng (Sinh địa, Radix Rhemanniae glutinosae)

Địa du (Radix Sanguisorbae)

Địa cốt bì (Cortex Lycii)

Dây đau xương (Caulis Tinosporae tomentosae)

Cành dâu (Ramulus Mori albae)

Đậu xanh (Semen Vignae aurei)

Vỏ rễ dâu (Cortex Mori albae radicis)

Đậu ván trắng (Semen Lablab)

Quả dâu (Fructus Mori albae)

Lá dâu (Folium Mori albae)

Đậu đen (Semen Vignae cylindricae)

Hạt đào (Semen Pruni)

Đan sâm (Radix Salviae miltiorrhizae)

Dành dành (Chi tử, Fructus Gardeniae)

Đăng tâm thảo (Medulla Junci effusi)

Phòng đẳng sâm (Radix Codonopsis javanicae)

Đạm trúc diệp (Herba Lophatheri)

Dâm dương hoắc (Herba Epimedii)

Đại táo (Fructus Ziziphi jujubae)

Đại phù bình (Herba Pistiae)

Đại hồi (Fructus Illicii veri)

Đại hoàng (Rhizoma Rhei)

Hoa đại (Flos Plumeriae rubrae)

Dạ cẩm (Herba Hedyotidis capitellatae)

Cúc hoa vàng (Flos Chrysanthemi indici)

Củ súng (Radix Nymphaeae stellatae)

Củ mài (Hoài sơn, Tuber Dioscoreae persimilis)

Cốt khí (Radix Polygoni cuspidati)

Cốt toái bổ (Rhizoma Drynariae)

Cối xay (Herba Abutili indici)

Cốc tinh thảo (Flos Eriocauli)

Cỏ xước (Radix Achyranthis asperae)

Cỏ tranh (bạch mao căn, Rhizoma Imperatae cylindricae)

Cỏ nhọ nồi (cỏ mực, Herba Ecliptae)

Cỏ ngọt (Folium Steviae rebaudianae)

Chiêu liêu (Cortex Terminaliaen nigrovenulosae)

Chỉ xác (Fructus Aurantii)

Chỉ thực (Fructus Aurantii immaturus)

Chè vằng (Folium Jasmini subtripinervis)

Chè dây (Folium Ampelopsis)

Cẩu tích (Rhizoma Cibotii)

Cẩu kỷ tử (Fructus Lycii)

Câu đằng (Ramulus cum Unco Uncariae)

Cau (Pericarpium Arecae catechi)

Cát cánh (Radix Platycodi grandiflori)

Cát sâm (Radix Millettiae speciosae)

Cánh kiến trắng (Benzoinum)

Cam thảo (Radix Glycyrrhizae)

Cải củ (Semen Raphani sativi)

Cà độc dược (Flos Daturae metelis)

Cá ngựa (Hippocampus)

Bổ cốt chỉ (Fructus Psoraleae corylifoliae)

Bồ công anh (Herba Lactucae indicae)

Bồ bồ (Herba Adenosmatis indiani)

Bình vôi (Tuber Stephaniae)

Xuyên bối mẫu (Bulbus Fritillariae)

Bìm bìm biếc (Semen Pharbitidis)

Bán hạ bắc (Rhizoma Pinelliae)

Bán hạ nam (Củ chóc, Rhizoma Typhonii trilobati)

Bạch hoa xà thiệt thảo (Herba Hedyotis difusae)

Bạc hà (Herba Menthae)

Bạch thược (Radix Paeoniae lactiflorae)

Bạch tật lê (Thích Tật Lê, Gai chống, Gai sầu Fructus Tribuli terrestris)

Bách hợp (Bulbus Lilii)

Bạch giới tử (hạt cải trắng, Semen Sinapis albae)

Bạch đậu khấu (Fructus Amomi)

Bạch chỉ (Radix Angelicae dahuricae)

Bách bộ (Radix Stemonae tuberosae)

Bá tử nhân (Semen Platycladi orientalis)

Ba kích (Rễ Dây ruột gà, Radix Morindae officinalis)

Actiso (Lá, Folium Cynarae scolymi)

Tinh dầu bạc đàn (Oleum Eucalypti)

Tinh dầu hồi (Oleum Anisi stellati)

Tinh dầu tràm (Oleum Cajuputi)

Tinh dầu bạc hà (Oleum Menthae)

Tinh dầu hương nhu trắng (Oleum Ocimi gratissimi)

Tinh dầu long não (Oleum Cinnamomi camphorae)

Tinh dầu quế (Oleum Cinnamomi)

Tầm gửi (Herba Loranthi)

Tô mộc (Gỗ, Lignum Sappan)

Toàn yết (Scorpio)

Tỏi (Căn hành, Bulbus Allii)

Trắc bách diệp (Cacumen Platycladi)

Trạch tả (Thân rễ, Rhizoma Alismatis)

Tràm (Cành lá, Chè đồng, Ramulus cum folio Melaleucae)

Trần bì (Pericarpium Citri reticulatae)

Tri mẫu (Thân rễ, Rhizoma Anemarrhenae)

Tử uyển (Rễ, Radix et Rhizoma Asteris)

Tục đoạn (Rễ, Radix Dipsaci)

Tỳ bà (Lá, Nhót tây, Nhót Nhật bản, Folium Eriobotryae)

Tỳ giải (Rhizoma Dioscoreae)

Uy linh tiên (Rễ, Radix Clematidis)

Vàng đắng (Thân, Caulis Coscinii fenestrati)

Viễn chí (Rễ, Radix Polygalae)

Vông nem (Lá, Folium Erythrinae)

Xà sàng (Quả, Fructus Cnidii)

Xích thược (Rễ, Radix Paeoniae)

Xương bồ (Rhizoma Acori)

Xuyên sơn giáp (Vẩy Tê tê, vẩy Trút, Squamatis)

Xuyên tiêu (Fructus Zanthoxyli)

Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii)

Ý dĩ (Semen Coicis)