Phác đồ xử trí khi đặt nội khí quản thất bại

2012-11-07 06:02 PM

Phác đồ xử trí khi đặt nội khí quản thất bại tại khoa cấp cứu hồi sức, Phác đồ khi đặt nội khí quản thất bại

Phác đồ xử trí khi đặt nội khí quản thất bại tại khoa cấp cứu hồi sức

Phác đồ khi đặt nội khí quản thất bại

Phác đồ khi đặt nội khí quản thất bại