Phác đồ xử trí khi đặt nội khí quản thất bại

11/7/2012 6:02:00 PM
Phác đồ xử trí khi đặt nội khí quản thất bại tại khoa cấp cứu hồi sức

Phác đồ xử trí khi đặt nội khí quản thất bại tại khoa cấp cứu hồi sức

Phác đồ khi đặt nội khí quản thất bại

Phác đồ khi đặt nội khí quản thất bại