Suy tim độ II nên dùng thuốc nào thêm khi phối hợp ACE và chẹn beta?

2018-06-25 07:06 AM
Isosorbide dinitrate, hydralazine kết hợp được chứng minh làm giả tỷ lệ tử vong và nhập viện ở bệnh nhân Mỹ Phi có chức năng thất trái giảm

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

CÂU HỎI

Ở nam mỹ, suy tim độ II theo NYHA nên dùng thuốc nào thêm vào sau khi phối hợp ACE và chẹn beta giao cảm?

A. Hydralazine/Chẹn thụ thể angiotensin.

B. Hydrazaline/digoxin.

C. Isosorbide dinitrate/ Chẹn thụ thể angiotensin.

D. Isosorbide dinitrate/digoxin.

E. Isosorbide dinitrate/hydralazine.

TRẢ LỜI

Isosorbide dinitrate/hydralazine kết hợp được chứng minh làm giả tỷ lệ tử vong và nhập viện ở bệnh nhân Mỹ Phi có chức năng thất trái giảm < 35-40% khi điều trị bệnh nhân suy tim.

Đáp án: E.