Thuốc nào điều trị tốt nhất nhịp nhanh ở bệnh nhân tiền sử WPW?

2018-06-24 05:48 PM
Với nhịp nhanh thất có QRS rộng, các thuốc block nút nhĩ thất adenosine, digoxin, diltiazem, verapamil sẽ không hiệu quả như nhóm procainamid

CÂU HỎI

Bạn đánh giá 1 bệnh nhân có nhịp nhanh có QRS giãn rộng. Bệnh nhân này có tiền sử WPW, thuốc nào điều trị tốt nhất nhịp nhanh ở bệnh nhân này?

A. Adenosine.

B. Digoxin.

C. Diltiazem.

D. Procainamide.

E. Verapamil.

TRẢ LỜI

Nhịp nhanh liên quan đến đường dẫn truyền phụ như hội chứng WPW có nguy cơ chuyển thành dẫn truyền nhĩ thất qua đường phụ tỷ lệ 1:1, gây ra rung thất hoặc nhịp nhanh thất. Nếu có hiện tượng dẫn truyền ngược (xuống qua đường phụ, lên qua bó His), mà dùng thuốc gây block nhĩ thất có thể gây ra nhịp nhanh thất. Với nhịp nhanh thất có QRS rộng, các thuốc block nút nhĩ thất (adenosine, digoxin, diltiazem, verapamil) sẽ không hiệu quả như nhóm procainamid. Lidocaine và amidarone hiệu quả trong điều trị nhịp nhanh thất QRS rộng bền bỉ.

Đáp án: D.