Xác định vị trí bị block trên điện tâm đồ: câu hỏi y học

2018-05-21 10:57 AM
Block nhĩ thất cấp 2 đặc trưng bằng ngừng dẫn truyền đột ngột sóng P xuống thất, không có đoạn PR

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

CÂU HỎI

Hình dưới đây cho biết loại bất thường dẫn truyền nào? Và vị trí bị block ?

Vị trí block tim

A. Block nhĩ thất cấp 1; vị trí dưới nút AV.

B. Block nhĩ thất cấp 2, loại 1; vị trí dưới nút AV.

C. Block nhĩ thất cấp 2, loại 2; vị trí dưới nút AV.

D. Block nhĩ thất cấp 3; vị trí dưới nút AV.

TRẢ LỜI

Block nhĩ thất cấp 2 kiểu Mobizt đặc trưng bằng sự kéo dài thời gian đoạn PR tạo thành 1 khoảng nghỉ, khoảng nghỉ ở bệnh nhân này ở giữa hức hợp QRS thứ 3 và thứ 4. Block nhĩ thất cấp 1 do sự chẫm trễ trong dẫn truyền sóng từ nhĩ xuống thất, chẩn đoán khi đoạn PR >200ms. Block nhĩ thất cấp 2 đặc trưng bằng ngừng dẫn truyền đột ngột sóng P xuống thất, không có đoạn PR hay RR tiếp theo.Block nhĩ thất type 2 thường xảy ra ở vị trí dưới hay đoạn xa của bó His.

Đáp án: B.