Âm thổi tâm trương: âm thổi Graham Steell

2021-01-25 07:52 PM

Tăng áp động mạch phổi (thường trên 55–60 mmHg) dẫn đến tăng áp lực trên các lá van và vòng van của động mạch phổi. Dãn vòng van làm cho các lá van không còn đóng kín với nhau.

Mô tả

Âm thổi tần số cao, đầu tâm thu, dạng tràn nghe rõ ở vùng van động mạch phổi khi hít vào hết sức. Đây là âm thổi hở van động mạch phổi gặp trong trường hợp tăng áp động mạch phổi.

Nguyên nhân

Hở van động mạch phổi kèm tăng áp động mạch phổi – thường thứ phát do bệnh lý phổi. (Lưu ý: hở van động mạch phổi không gây tăng áp động mạch phổi!).

Cơ chế

Tăng áp động mạch phổi (thường trên 55–60 mmHg) dẫn đến tăng áp lực trên các lá van và vòng van của động mạch phổi. Dãn vòng van làm cho các lá van không còn đóng kín với nhau. Dòng máu phụt ngược qua các lá van không đóng kín tạo ra âm thổi.