Nhu cầu năng lượng: câu hỏi y học

1/17/2018 9:21:35 PM
Những bệnh nhân với cân nặng ổn định, Năng lượng tiêu hao lúc nghỉ REE được tính nếu biết giới, cân nặng, mức độ hoạt động

Câu hỏi. Năng lượng tiêu hao lúc nghỉ (REE) được ước tính bằng tổng năng lượng cần trong tình trạng cân bằng năng lượng. 2 bệnh nhân với cân nặng ổn định, bệnh nhân nào với tiêu hao năng lượng lúc nghỉ cao nhất: Bệnh nhân A: nam 40 tuổi, nặng 90kg, ngồi 1 chỗ. Hay bệnh nhân B, nam 40 tuổi, nặng 70kg và hoạt động nhiều.

A. Bệnh nhân A.

B. Bệnh nhân B.

C. REE giống nhau.

D. Không đủ thông tin để tính REE.

Trả lời. Những bệnh nhân với cân nặng ổn định. Năng lượng tiêu hao lúc nghỉ (REE) được tính nếu biết giới, cân nặng, mức độ hoạt động. Với nam: REE = 900+10w, và với nữ: REE = 700+7w, w là cân nặng, tính bằng kg. REE sau đó được hiệu chỉnh cho mức hoạt động bằng cách chia cho 1.2 nếu ngồi 1 chỗ, 1.4 cho hoạt động vừa phải, và 1.8 cho những người hoạt động nặng. Bệnh nhân A có REE là 2160 kcal/ngày. Bệnh nhân B là 2880 kcal/ngày. Với cùng cân nặng, mức hoạt động cao hơn sẽ làm tăng REE nhiều hơn là với cùng mức hoạt động mà cân nặng lớn hơn 20kg.

Đáp án: B