Phosphate vô cơ ở dịch ngoại bào

2020-06-15 03:08 PM

Giá trị trung bình của tổng số lương phosphate đươc đưa ra khoảng 4 mg/dl, thay đổi giữa giá trị bình thường là 3 đến 4 mg/dl người lớn and 4 đến 5 mg/dl ở trẻ nhỏ.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Photsphate vô cơ ở huyết tương tồn tại ở 2 dạng: HPO4 = và H2PO4 −. Nồng độ của HPO4= khoảng 1.05 mmol/L, và nồng độ của H2PO4− khoảng 0.26 mmol/L. Khi tổng phosphate ở dịch ngoại bào tăng, nó làm tăng số lượng của cả 2 dạng ion phosphate.

Thêm nữa, khi pH của dịch ngoại bào bị tăng toan hóa, thì sẽ có hiện tượng tăng của H2PO4− và giảm ở HPO4=, trong khi hiện tượng xảy ra ngược lại khi dịch ngoại bào bị kiềm hóa. Mối liên quan này sẽ được trình bày ở thăng bằng kiềm toan.

Bởi vì rất khó để có thể định lượng chính xác số lượng của HPO4= và H2PO4− trong máu, thường tổng photphate được đo dưới dạng milligrams phosphorus trên decilit (100 milliliters) của máu. Giá trị trung bình của tổng số lương phosphate đươc đưa ra khoảng 4 mg/dl, thay đổi giữa giá trị bình thường là 3 đến 4 mg/dl người lớn and 4 đến 5 mg/dl ở trẻ nhỏ.