Các con đường thần kinh để sợi cảm giác đi tới vỏ não vận động

2021-11-26 03:46 PM

Khi tiếp nhận các thông tin cảm giác, vỏ não vận động hoạt động cùng với nhân nền và tiểu não kích hoạt một chuỗi đáp ứng vận động phù hợp. Các con đường quan trọng để các sợi cảm giác tới vỏ não vận động.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Các chức năng của vỏ não vận động được chi phối chủ yếu bởi các tín hiệu thần kinh từ hệ thống cảm giác thân thể, nhưng phần nào từ cả các hệ thống cảm giác khác như thính giác và thị giác.

Một khi tiếp nhận các thông tin cảm giác, vỏ não vận động hoạt động cùng với nhân nền và tiểu não kích hoạt một chuỗi đáp ứng vận động phù hợp. Các con đường quan trọng để các sợi cảm giác tới vỏ não vận động bao gồm: ­

1. Những sợi dưới vỏ từ những vùng kế cận của vỏ não trước, đặc biệt là từ (a) vùng cảm giác thân thể của vỏ năo ở thùy đỉnh, (b) những vùng lân cận của vỏ não thủy trán phía trước vùng vỏ não vận động, (c) vỏ não thị giác và thính giác.

2. Những sợi dưới vỏ đi qua gối thể chai (corpus callosum) từ bán cầu não phía đối diện. Những sợi này liên kết các vùng tương ứng của vỏ não ở 2 bán cầu đại não.

3. Các sợi cảm giác thân thể đi trực tiếp từ hệ thống nhân bụng nền (ventrobasal) của đồi thị. Những sơi này dẫn truyền chủ yếu các tín hiệu xúc giác ở da, và các tín hiệu ở khớp và cơ từ phần ngoại vi của cơ thể.

4. Bó (dải) đi từ nhân bụng bên (ventrolateral) và nhân bụng trên (ventroanterior) của đồi thị, lần lượt nhận các tín hiệu từ tiểu não và hạch nền. Những bó này đưa đến các tín hiệu cần thiết cho sự phối hợp giữa chức năng vận động của vỏ não vận động, nhân nền, và tiểu não.

5. Những sợi từ nhân trong lá (intralaminar nuclei) của đồi thị. Những sợi này kiểm soát mức độ hoạt hóa chung của vỏ não vận động giống như cách chúng kiểm soát mức độ hoạt hóa chung ở hầu hết các vùng khác của vỏ não.