Tính độ thanh thải creatinin theo công thức Cockcroft Gault?

2018-07-04 02:16 PM
Bệnh nhân này có suy thận mức độ vừa phải giai đoạn 3, Điều này có thể là quan trọng trong tính liều thuốc

CÂU HỎI

Bạn chuyển bệnh nhân trên tới bệnh viện địa phương để thực hiện các xét nghiệm. Lượng creatinin huyết thanh bệnh nhân là 1,5 mg/L, Na+ 138meq/L, K+ 3,8meq/dL, creatinin nước tiểu là 12mmol.

Sử dụng công thức Cockcroft Gault, độ thanh thải creatinin ở bệnh nhân này là?

A. 27mL/phút.

B. 47mL/phút.

C. 70mL/phút.

D. 105 mL/phút.

TRẢ LỜI

Độ thanh thải Creatinin= {( 140- tuổi)* cân nặng( kg)}/creatinin(mg/dL)* 72.

Sử dụng công thức Cock-Gault, độ thanh thải Creatinin ở bệnh nhân này là 47mL/phút. Bệnh nhân này có suy thận mức độ vừa phải (giai đoạn 3). Điều này có thể là quan trọng trong tính liều thuốc.

Đáp án: B.