Xác định rối loạn kiềm toan ở bệnh nhân như thế nào?

2018-07-01 05:37 PM
PCO2 được mong đợi trong khoảng 16 đến 24 mmHg cho bù hô hấp. PCO2 trong ví dụ này đặc trưng cho bù hô hấp bình thường trong nhiễm toan chuyển hóa

CÂU HỎI

Một phụ nữ 84 tuổi được đưa tới phòng cấp cứu do ngủ lịm đi. Tại đây, huyết áp bệnh nhân là 85/60 mmHg, nhịp tim 101 l/phút, nhiệt độ 37,80C. Kết quả xét nghiệm:

Na+:137meq/L,

K+ 2,8meq/L,

HCO3-:8meq/L,

Cl-:117meq/L,

BUN 17 mg/dL,

Creatinin 0,9 mg/dL,

Khí máu động mạch cho kết quả PaO2: 80mmHg, PCO2: 24 mmHg, pH 7,29.

Nước tiểu trong, pH 4,5.

Tình trạng rối loạn thăng bằng kiềm toan nào có ở bệnh nhân này?

A. Khoảng trống Anion do nhiễm toan chuyển hóa.

B. Không có khoảng trống anion do nhiễm toan chuyển hóa.

C. Không có khoảng trống anion do nhiễm toan chuyển hóa và nhiễm kiềm hô hấp.

D. Nhiễm toan hô hấp.

TRẢ LỜI

pH < 7.35 do đó đây là một quá trình nhiễm toan. HCO3- và PCO2 thấp loại trừ đây là một nhiễm toan hô hấp. Khoảng trống anion bình thường là 12. PCO2 được mong đợi trong khoảng 16 đến 24 mmHg cho bù hô hấp. PCO2 trong ví dụ này đặc trưng cho bù hô hấp bình thường trong nhiễm toan chuyển hóa.

Đáp án: B.