Định tuyp HLA trong chẩn đoán miễn dịch dị ứng

2017-01-17 09:42 AM

Định typ của lớp kháng nguyên II HLA DR và DQ được tiến hành như đã mô tả trên, trừ lympho D phân lập ra được sử dụng như đích ít hơn là các lympho bào máu.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Phương pháp chuẩn để phát hiện kháng nguyên HLA - A,- B và - C là tính vi độc tế bào lympho. Lympho bào được phân lập từ máu ngoại biên hay hạch bạch huyết, được cho vào mỗi hố của một rãnh định typ đã có đầy huyết thanh có kháng thể đồng loài độc tế bào phù hợp. Sau khi để cho kháng thể đồng loài gắn vào lympho bào đích, cho thêm bổ thể. Những tế bào nào mà kháng thể đã được gắn đặc hiệu sẽ hoạt hóa bổ thể ở bề mặt tế bào, dẫn đến bị chết hay bị tiêu tế bào. Bằng cách cho thêm một thuốc nhuộm sống (như eosin, Huorescein diacetat hay xanh trypan) những tế bào sống hay không sống được có thể bị phân biệt riêng ra. Như vậy có thể định typ cho tất cả tính đãc hiệu của HLA - A, - B và - C đã biết hiện nay, nguồn tốt nhất của kháng huyết thanh đồng loài là phụ nữ đã đẻ. 10 - 30% trong số họ trở thành mẫn cảm trong khi có thai với kháng nguyên người chồng mang trên thại nhi, một số ít kháng thể cũng được cung cấp bởi những cá nhân đã được mẫn cảm đồng loài bằng các nguyên nhân khác (như truyền máu hay ghép, một số ít kháng thể đơn dòng cũng được dùng).

Định typ của lớp kháng nguyên II HLA - DR và - DQ được tiến hành như đã mô tả trên, trừ lympho D phân lập ra được sử dụng như đích ít hơn là các lympho bào máu ngoại biên không phân lập, kháng nguyên của loại HLA - P và - DP được phát hiện in vitro bằng tính phản ứng của tế bào. Lympho bào của một cá thể sẽ trải qua quá trình tổng hợp ADN và tăng sinh nhờ sự gặp gỡ các lympho bào từ cá thể khác có những kháng nguyên HLA - D lạ. Tế bào người được chiếu xạ hay xử lý bằng mitomycin để loại bỏ các khả năng đáp ứng miễn dịch của chúng. Những tế bào "kích thích" này sau đó được trộn với các lympho bào máu ngoại biên của người nhận máu (repponder) ở trong môi trường phản ứng bạch cầu hỗn hợp (MLR - mixod leucocyte reaction). Một người phản ứng lại thiếu chất kích thích kháng nguyên D sẽ đáp ứng bằng cách phá vỡ sự tổng hợp và tăng sinh ADN mà có thể được đo lường một cách nhanh chóng bằng cách ủ ADN trong thymidin triliat, người phản ứng lại có kháng nguyên D của người cho sẽ vẫn không phản ứng.

Kháng nguyên HLA - DP được phân lập bằng sự mở rộng MLR được gọi là định typ lympho bào có chỉ dẫn việc kích thích chỉ dẫn tiếp theo ở MLR đầu tiên, tế bào phản ứng được tái kích thích ở MLR thứ hai bởi một tế bào kích thích khác. Nếu hai tế bào kích thích tham gia cùng một kháng nguyên DP không có chất phản ứng, các tế bào phản ứng lại sẽ biểu thị một đáp ứng tăng sinh nhanh nhậy.

Mặc dù các tế bào lympho sống được đòi hỏi kỹ thuật yêu cầu và các lalô có kinh nghiệm, định typ HLA là có giá trị ở các trung tâm lớn và ở các ngân hàng máu.