Phân loại và chẩn đoán hội chứng tăng sinh Lympho mạn ác tính

2015-08-02 04:02 PM

Xét nghiệm miễn dịch: CD3, CD4, CD34, CD19, CD20, Xét nghiệm tế bào di truyền: biến đổi nhiễm sắc thể, Xét nghiệm kháng nguyên gây ung thư.

Phân loại

Sơ đồ. Phân loại bệnh lý dòng lympho mạn (Tefferi A, 2001)

Sơ đồ. Phân loại bệnh lý dòng lympho mạn (Tefferi A, 2001)

Xét nghiệm có giá trị chẩn đoán bệnh lý dòng lympho

Bệnh lý dòng lympho

Xét nghiệm tế bào máu: Số lượng, hình thái tế bào.

Xét nghiệm tuỷ.

- Tuỷ đồ: chẩn đoán tế bào.

- Sinh thiết tuỷ: chẩn đoán tổ chức học.

Xét nghiệm miễn dịch: CD3, CD4, CD34, CD19, CD20.

Xét nghiệm tế bào di truyền: biến đổi nhiễm sắc thể.

Xét nghiệm kháng nguyên gây ung thư.

Bệnh tương bào

Xét nghiệm máu: Số lượng và hình thái tế bào.

Xét nghiệm tuỷ.

+ Tuỷ đồ: chẩn đoán tế bào plasmocyt.

+ Sinh thiết tuỷ: chẩn đoán mô bệnh học.

Xét nghiệm hoá sinh.

+ Điện di protein: A/G đảo ngược + Protein huyết tăng cao (>100g/l)

+ Calci, acid uric, urê, creatinin tăng

Xét nghiệm hình ảnh các xương dẹt: Hình ảnh khuyết xương, loãng xương

Xét nghiệm miễn dịch:

+ CD38+

+ Định lượng các Ig: tăng đơn dòng IgA hoặc IgG, hoặc chuỗi L,H + Xét nghiệm nước tiểu: protein Bence Jone.

Chẩn đoán xác định tiêu chuẩn tối thiểu (Robert và Kyle, 2001)

Tương bào tuỷ > 10%.

Tương bào tuỷ > 5 < 10% + 1 trong 3 tiêu chuẩn sau:

+ Protein đơn dòng huyết thanh > 3g/lít.

+ Protein đơn dòng nưóc tiểu (+).

+ X quang xương: có khuyết xương, hoặc loãng xương.