Tiêu chuẩn lựa chọn với thuốc khác hoạt chất có tác dụng tương đương

2012-11-12 08:46 AM

Giá và hiệu quả điều trị hợp lý. Lợi ích về thực hành: cung ứng thuận lợi, dự trù dễ dàng. Các điều kiện bảo quản tốt.

Cần lựa chọn thuốc có các tiêu chuẩn sau:

Hoạt lực điều trị cao.

Cửa sổ điều trị rộng

Ít các phản ứng không mong muốn.

Mức độ nghiên cứu thử nghiệm sâu.

Chất lượng khoa học của các hồ sơ nghiên cứu, tài liệu cung cấp có số liệu
đầy đủ.

Sinh khả dụng cao.

Giá và hiệu quả điều trị hợp lý.

Lợi ích về thực hành: cung ứng thuận lợi, dự trù dễ dàng.

Các điều kiện bảo quản tốt.

Nhà sản xuất có tín nhiệm.