Nhị trần thang

5/2/2013 11:32:24 AM
Bán hạ, Trần bì là chủ dược. Bán hạ táo thấp hóa đàm, hòa vị chỉ ẩm, Trần bì lý khí hóa đàm, khiến khí thuận thì đờm giáng, khí hóa thì đờm cũng hóa.

Thành phần

1.  Bán hạ      8-12 gam.

2.  Trần bì      8-12 gam.

3.  Phục linh 12 gam.

4.  Cam thảo 4 gam

Cách dùng

Nguyên phương có Sinh khương, Ô mai, trên lâm sàng phần nhiều không dùng. Mỗi ngày dùng 1 thang sắc nước chia 2 lần uống.

Công dụng

Táo thấp, hóa đàm, lý khí, hòa trung.

Chủ trị

Chứng ho nhiều đờm, ngực đầy, tim tức, nôn ọe, rêu dày mạch hoạt.

Giải bài thuốc

Bán hạ, Trần bì là chủ dược. Bán hạ táo thấp hóa đàm, hòa vị chỉ ẩm, Trần bì lý khí hóa đàm, khiến khí thuận thì đờm giáng, khí hóa thì đờm cũng hóa. Vì đàm theo thấp sinh ra, tỳ kiện vận thì thấp tự hóa; thấp khí thì đàm tự tiêu, nên phối ngũ dùng Phục linh kiện tỳ lợi thấp, Cam thảo hòa trung bổ tỳ.

Gia giảm

Phương này hóa đàm hòa vị. Trên lâm sàng tùy chứng mà vận dụng gia giảm. Muốn tăng cường sức hóa đàm gia Kim phất thảo, Bạch giới tử gọi là Lục an tiễn chữa chứng ho khó khạc đờm. Nếu muốn tán hàn tuyên phế chỉ khái thì gia Tử tô, Hạnh nhân, Tiền hồ, Cát cánh, Chỉ xác, Sinh khương, Đại táo gọi là Hạnh tô tán, dùng chữa cảm mạo phong hàn ho đau đầu mũi tắc nhiều đờm, gia Chỉ thực, Trúc nhự, Đại táo gọi là Ôn đởm thang (xem phương dưới đây); gia Chỉ thực, Nam tinh gọi là Đạo đàm thang; gia Mộc hương, Sa nhân gọi là Hương sa nhị trần thang trị vị hàn nôn ọe. Gia Đảng sâm, Bạch truật gọi là Kiện tỳ hóa đàm thang (Tên cũ là: Lục quân tử thang) để bổ khí kiện tỳ, táo thấp, khứ đàm, chữa tỳ vị hư nhược, ăn kém ỉa nhão nhiều đờm. Gia Đương quy, Thục địa gọi là Quy địa nhị trần thang (Tên cũ: Kim thủy lục quân tiễn) để trị âm huyết bất túc, thủy phạp thành đàm, khái thấu khí cấp, rêu lưỡi bóng. Gia Bạch truật Thiên ma, Sinh khương, Đại táo gọi là Bán hạ bạch truật thiên ma thang trị đàm thấp thượng nghịch, huyễn vựng, tâm quí (hồi hộp).