Phân tích thông tin thị giác: Con đường vị trí nhanh và chuyển động và Con đường mầu sắc và chi tiết

2021-09-16 03:27 PM

Các tín hiệu được dẫn truyền trong đường vị trí-hình dạng chuyển động chủ yếu đến từ các sợi thần kinh thị giác lớn M từ các tế bào hạch võng mạc type M, dẫn truyền tín hiệu nhanh chóng.

Sau khi rời vỏ não thị giác sơ cấp, các thông tin hình ảnh được phân tích trong hai con đường chính của vùng thị giác thứ cấp.

 Truyền tín hiệu thị giác từ vỏ não thị giác sơ cấp đến các vùng thị giác thứ cấp trên bề mặt bên của vỏ chẩm và đỉnh

Hình. Truyền tín hiệu thị giác từ vỏ não thị giác sơ cấp đến các vùng thị giác thứ cấp trên bề mặt bên của vỏ chẩm và đỉnh. Lưu ý rằng các tín hiệu đại diện cho hình thức, vị trí chiều thứ ba và chuyển động được truyền chủ yếu vào các phần trên của thùy chẩm và các phần sau của thùy đỉnh. Ngược lại, các tín hiệu về chi tiết hình ảnh và màu sắc được truyền chủ yếu vào phần trước của thùy chẩm và phần bụng của thùy thái dương sau.

Phân tích vị trí không gian 3 chiều (3D), hình thể thô và chuyển động của đối tượng

Một trong những con đường phân tích, được mô tả trên hình bằng những mũi tên màu đen, phân tích vị trí trong không gian xung quanh của đối tượng quan sát. Con đường này cũng phân tích hình thể vật lý thô sơ của hình ảnh quan sát, và chuyển động của nó. Nói cách khác, con đường này cho biết mọi đối tượng được đặt ở đâu và đang trong trạng thái chuyển động nào. Sau khi rời vỏ não thị giác sơ cấp, tín hiệu dẫn truyền đến vùng thái dương giữa sau và đi lên vùng rộng của vỏ não đỉnh chẩm. Ở ranh giới trước của vỏ não thùy đỉnh, các tín hiệu hòa trộn với các tín hiệu từ phần sau của khu liên hợp thân thể, nơi phân tích các thông tin vị trí không gian của tín hiệu cảm giác thân thể. Các tín hiệu được dẫn truyền trong đường vị trí-hình dạng chuyển động chủ yếu đến từ các sợi thần kinh thị giác lớn M từ các tế bào hạch võng mạc type M, dẫn truyền tín hiệu nhanh chóng nhưng chỉ cho thông tin với hai màu đen trắng.

Phân tích chi tiết và màu sắc

Các mũi tên màu đỏ trên hình, đi từ vỏ não thị giác sơ cấp đến các vùng thị giác thứ cấp ở vùng trước, sau và giữa của vỏ não thùy chẩm và thùy thái dương, mô tả con đường chính để phân tích thông tin thị giác chi tiết. Các thành phần của con đường này cũng đặc biệt dẫn truyền thông tin về màu sắc. Do đó, con đường này liên quan đến các quan sát tỉ mỉ như nhận lá thư, đọc và xác định mặt chữ, xác định màu sắc chi tiết của đối tượng, và giải mã tất cả các thông tin này để biết đối tượng là gì và nó có ý nghĩa gì.