Ngoại tâm thu nút nhĩ thất hoặc bó his: rối loạn nhịp tim

2020-08-10 03:04 PM

Sóng P thay đổi nhẹ hình dạng phức bộ QRS nhưng không thể phân biệt rõ sóng P. Thông thường ngoại tâm thu nút A-V có chung biểu hiện và nguyên nhân với ngoại tâm thu nhĩ.

Nhát đến sớm của tim là nhát co xảy ra sớm hơn thông thường được dự báo trước. Hiện tượng này còn được gọi là  ngoại tâm thu, nhát đến sớm hoặc nhịp lạc chỗ.

Ngoại tâm thu nút nhĩ thất (đạo trình DIII)

Hình. Ngoại tâm thu nút nhĩ thất (đạo trình DIII).

Hình là một ngoại tâm thu có nguồn gốc ở nút A-V hoặc bó His. Sóng P bị mất trong bản điện tâm đồ ở nhịp ngoại tâm thu. Thay vào đó,sóng P chồng lên phức bộ QRS vì xung truyền về tâm nhĩ cùng lúc với truyền đến tâm thất. Sóng P này thay đổi nhẹ hình dạng phức bộ QRS nhưng không thể phân biệt rõ sóng P. Thông thường ngoại tâm thu nút A-V có chung biểu hiện và nguyên nhân với ngoại tâm thu nhĩ.

Bài mới nhất