Công thức máu toàn phần: các chỉ số tế bào và chỉ số đông máu

2018-10-29 08:57 PM
Để đánh giá trạng thái và khả năng sinh hồng cầu của tủy xương, nhất là trong Suy tủy, xem mức độ sản xuất hồng cầu mau hay chậm và tủy xương đã đáp ứng ra sao trước sự thiếu máu

Công thức máu có 17 chỉ số, theo trình tự đọc của máy

1) WBC = white blood cell = bạch cầu.

2) NEU: NEUTROPHIL = Đa nhân trung tính.

3) LYM: LYMPHOCYTE = Bạch cầu Lympho.

4) MONO: MONOCYTE = Mono bào.

5) EOS: EOSINOPHIL = Đa nhân ái toan.

6) BASO: BASOPHIL = Đa nhân ái kiềm.

7) RBC = Red Blood Cell = hồng cầu.

8) HGB = Hb = Hemoglobin = huyết sắc tố.

9) HCT = Hematocrit = dung tích hồng cầu.

10) MCV = Mean corpuscular volume = thể tích trung bình một hồng cầu.

11) MCH = Mean corpuscular hemoglobin = số lượng hemoglobin trung bình trong một hồng cầu.

12) MCHC = Mean corpuscular hemoglobin concentration = nồng độ hemoglobin trung bình trong một hồng cầu.

13) RDW = Red (cell) Distribution width = phân bố hình thái kích thước hồng cầu (khoảng phân bố hồng cầu).

14) PLT = platelet = Tiểu cầu.

15) MPV = Mean platelet volume = Thể tích trung bình tiểu cầu.

16) PCT = Plateletcrit = Thể tích khối tiểu cầu.

17) PDW = Platelet distribution width = Dải phân bố kích thước tiểu cầu.

Có thể đề nghị làm thêm bộ 3 xét nghiệm chức năng đông cầm máu

1) TP (Prothrombin content) = tỉ lệ Prothrombin ( ~ TQ = Quick Time)

2) aPTT (activative Partial Thromboplastin Time) = thời gian Thromboplastin từng phần (~ TCK = cephalin - kaolin time).

3) Fibrinogen.

Để phân biệt các cặp bệnh: Schoenlein Henoch & Suy nhược tiểu cầu, Hemophilia & Willebrand cần làm thêm TS (Saignement time) = thời gian máu chảy.

Để đánh giá trạng thái và khả năng sinh hồng cầu của tủy xương, nhất là trong Suy tủy, xem mức độ sản xuất hồng cầu mau hay chậm và tủy xương đã đáp ứng ra sao trước sự thiếu máu => cần làm Hồng cầu lưới. Xét nghiệm này còn giúp củng cố cho hướng chẩn đoán thiếu máu tán huyết cũng như phân biệt các nguyên nhân thiếu máu: thiếu máu ác tính (không sản xuất đủ hồng cầu) hay thiếu máu hồng cầu hình liềm, Thalassemia (hồng cầu bị hủy: thiếu máu tán huyết).

Với ca bệnh có hướng điều trị truyền máu (xuất huyết tiêu hóa, ung thư tế bào đáy, thiếu máu nặng..): xác định nhóm máu là điều bắt buộc. Chỉ định truyền khi: Hb < 7 g/dl (huyết học) hoặc Hct < 20 % với người trẻ, < 25% với người già (tiêu hoá).