Bước 9. Mặt cắt cạnh ức trái cao

8/20/2012 8:12:14 AM
Mặt cắt cạnh ức trái cao trong siêu âm tim bẩm sinh.

Bước 9. Mặt cắt cạnh ức trái cao.

Tĩnh mạch chủ trên (SVC), tâm nhĩ phải (RA) và tâm nhĩ trái (LA), và vách ngăn tâm nhĩ được thể hiện. Động mạch phổi phải (RPA) và tĩnh mạch phổi phải trên (RUPV) qua phía sau SVC.