Bước 6. Mặt cắt quét cạnh ức trái trục ngắn

2012-08-19 05:57 PM

1, tâm nhĩ phải (RA) tâm nhĩ trái (LA), vách ngăn tâm nhĩ, van động mạch chủ, van ba lá (TV), đường ra tâm thất phải (RV), và van động mạch phổi (PV).

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Mặt cắt quét cạnh ức trái trục ngắn

Bước 6. Mặt cắt quét cạnh ức trái trục ngắn.

1, tâm nhĩ phải (RA) tâm nhĩ trái (LA), vách ngăn tâm nhĩ, van động mạch chủ, van ba lá (TV), đường ra tâm thất phải (RV), và van động mạch phổi (PV).

2, cắt ngang điểm của van hai lá (MV) và RV.

3, mô tả LV cột cơ nhú và đỉnh RV.