Bước 8. Mặt cắt trên hõm ức trục dài dọc động mạch chủ (Ao)

2012-08-19 10:50 PM

Mặt cắt trên hõm ức trục dài dọc động mạch chủ (Ao). Tĩnh mạch vô danh bên trái (Innom). Động mạch phổi phải (RPA) được nhìn thấy trong mặt cắt ngang phía sau Ao lên.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Mặt cắt trên hõm ức trục dài dọc động mạch chủ (Ao).

Bước 8. Mặt cắt trên hõm ức trục dài dọc động mạch chủ (Ao).

Tĩnh mạch vô danh bên trái (Innom). Động mạch phổi phải (RPA) được nhìn thấy trong mặt cắt ngang phía sau Ao lên.