Bước 8. Mặt cắt trên hõm ức trục dài dọc động mạch chủ (Ao)

2012-08-19 10:50 PM

Mặt cắt trên hõm ức trục dài dọc động mạch chủ (Ao). Tĩnh mạch vô danh bên trái (Innom). Động mạch phổi phải (RPA) được nhìn thấy trong mặt cắt ngang phía sau Ao lên.

Mặt cắt trên hõm ức trục dài dọc động mạch chủ (Ao).

Bước 8. Mặt cắt trên hõm ức trục dài dọc động mạch chủ (Ao).

Tĩnh mạch vô danh bên trái (Innom). Động mạch phổi phải (RPA) được nhìn thấy trong mặt cắt ngang phía sau Ao lên.