Bước 3. Mặt cắt quét 4 buồng từ mỏm

2012-08-19 05:16 PM
Mặt cắt siêu âm quét 4 buồng từ mỏm tim trong siêu âm tim bẩm sinh.

Bước 3. Mặt cắt quét 4 buồng từ mỏm.

1, Tâm thất trái và đường ra (LV), động mạch chủ lên (Ao).

2, 4 buồng từ mỏm cho thấy tâm nhĩ, van nhĩ thất, và tâm thất.

3, Xoang vành (CS) được nhìn thấy dọc theo đường rãnh phía sau nhĩ thất trái.