Bước 3. Mặt cắt quét 4 buồng từ mỏm

2012-08-19 05:16 PM

1, Tâm thất trái và đường ra (LV), động mạch chủ lên (Ao). 2, 4 buồng từ mỏm cho thấy tâm nhĩ, van nhĩ thất, và tâm thất. 3, Xoang vành (CS) được nhìn thấy dọc theo đường rãnh phía sau nhĩ thất trái.

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Mặt cắt quét 4 buồng từ mỏm.

Bước 3. Mặt cắt quét 4 buồng từ mỏm.

1, Tâm thất trái và đường ra (LV), động mạch chủ lên (Ao).

2, 4 buồng từ mỏm cho thấy tâm nhĩ, van nhĩ thất, và tâm thất.

3, Xoang vành (CS) được nhìn thấy dọc theo đường rãnh phía sau nhĩ thất trái.