Bước 7. Mặt cắt trên hõm ức trục ngắn

2012-08-19 06:07 PM

Trong mặt phẳng ngang, tĩnh mạch vô danh trái (Innom V) kết nối với tĩnh mạch chủ trên (SVC). Động mạch chủ lên phần xa (Ao) được nhìn thấy với tiết diện vượt trội so với động mạch phổi phải (RPA).

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Mặt cắt trên hõm ức trục ngắn.

Bước 7. Mặt cắt trên hõm ức trục ngắn.

Trong mặt phẳng ngang, tĩnh mạch vô danh trái (Innom V) kết nối với tĩnh mạch chủ trên (SVC). Động mạch chủ lên phần xa (Ao) được nhìn thấy với tiết diện vượt trội so với động mạch phổi phải (RPA), được nhìn thấy theo chiều dài ở trên tâm nhĩ trái (LA). Lưu ý tĩnh mạch phổi (PV) vào LA.