Một số hiệu quả thuận lợi của phản ứng tự miễn

2012-10-30 10:51 PM
Tìm được những chất tải, hiệu quả nhất cũng như các tá chất thích hợp, để có thể gây phản ứng ở mức độ mong muốn.

Cũng có khi việc gây phản ứng tự miễn cho một cơ thể lại tỏ ra có lợi cho cơ thể đó. Mặc dù đây là những việc làm có thể thực hiện được, vấn đề chính (nhưng không phải là duy nhất) đối với bệnh nhân là làm thế nào để nhận diện chính xác các epitop cần gây phản ứng tự miễn mà không gây phản ứng chéo với các tự kháng nguyên khác; và ngoài ra là chúng ta phải làm thế nào để tìm được những chất tải (carrier) hiệu quả nhất cũng như các tá chất thích hợp để có thể gây phản ứng ở mức độ mong muốn.

Đích tác động

Nhằm mục đích

1. Human chorionic gonadotropin

Chống thụ tinh

2. LHRH

Giả thiến (đối với bò thịt)

3. Ung thư

Điều trị bằng miễn dịch

4. Idioptyp

Điều chỉnh đáp ứng miễn dịch

Bảng. Các hiệu quả có lợi của phản ứng tự miễn.