Nguồi phát động rung nhĩ thường ở đâu?

2018-06-23 08:12 PM
Bất kỳ ổ bệnh nào trong nhĩ phải hay nhĩ trái đều có thể là vị trí vòng lại của 1 nhịp nhanh nhĩ cục bộ nào đó, bao gồm vòng van 2 lá và xoang vành

CÂU HỎI

Nguồn phát động ra rung nhĩ thường khu trú ở vị trí?

A. Tiểu nhĩ trái .

B. Vòng van 2 lá.

C. Lỗ đổ của tĩnh mạch phổi.

D. Xoang vành.

E. Nút xoang.

TRẢ LỜI

Cơ chế khởi động rung nhĩ và duy trì nó vẫn chưa rõ, tuy nhiên, có những cấu trúc đóng vai trò quyết định cả 2 quá trình đó. Mô cơ tại vị trí lỗ đổ của tĩnh mạch phổi là cấu trúc nổi bật đóng vai trò gây rung nhĩ, mặc dù các rối loạn chuyển hóa như cường giáp, viêm nhiễm trùng thường gặp. Cắt bỏ mô cơ chỗ đổ của tĩnh mạch phổi bằng tần số radio có thể làm hết rung nhĩ. Sự xuất hiện thường ít gặp và do 1 số cấu trúc khác đóng vai trò. Tiểu nhĩ trái là vị trí hay gặp hình thành huyết khối trong rung nhĩ. Bất kỳ ổ bệnh nào trong nhĩ phải hay nhĩ trái đều có thể là vị trí vòng lại của 1 nhịp nhanh nhĩ cục bộ nào đó, bao gồm vòng van 2 lá và xoang vành. Tăng tính tự động nút xoang gây ra nhịp xoang nhanh.

Đáp án: C.