Chỉ số nào trên điện tim chỉ ra phì đại thất trái?

2018-06-03 11:08 PM
Chuyển đạo ngoại biên aVR có giá trị âm vì vecto khử cực thất hướng xuống dưới và sang bên trái

CÂU HỎI

Các chỉ số ECG sau chứng tỏ có phì đại thất trái trừ?

A. S ở V1 + R ở V5 hay R ở V6 > 35mm.

B. R ở aVL >11mm.

C. R ở aVF > 20mm.

D. R ở I+ S ở III > 25mm.

E. R ở aVR > 8mm.

TRẢ LỜI

Chuyển đạo ngoại biên aVR có giá trị âm vì vecto khử cực thất hướng xuống dưới và sang bên trái. Vì thế, khi thất trái dày lên phần âm hay sóng S sẽ lớn hơn mà không có tác động đến sóng R trên chuyển đạo aVR.

Đáp án: E.