Ức chế đối kháng: cung phản xạ đồi kháng

2021-09-28 03:03 PM

Phản xạ gấp mạnh hơn này gửi các thông tin ức chế đến chi ban đầu và làm giảm độ co cơ ở chi này, nếu ta loại bỏ kích thích ở chi gấp mạnh hơn, chi ban đầu lại trở về co cơ với cường độ như ban đầu.

Sự kích thích của một nhóm cơ cũng thường đi liền với sự ức chế nhóm cơ khác. Ví dụ, khi phản xạ cãng cơ xảy ra trên một cõ thì cũng thường có phản xạ ức chế nhóm cơ đối kháng với nó, điều này được gọi là ức chế đối kháng, các liên kết thần kinh chi phối hiện tượng này được gọi là liên kết đối lập (cung phản xạ đối kháng). Hiện tương đối lập này thường được quan sát ở các cơ ở 2 bên cơ thể, như ví dụ đã được trình bày ở phần phản xạ gấp và duỗi chéo.

Phản xạ cơ gấp cho thấy sự ức chế tương hỗ

Hình. Phản xạ cơ gấp cho thấy sự ức chế tương hỗ gây ra bởi một kích thích ức chế từ phản xạ cơ gấp mạnh hơn ở phía đối diện của cơ thể.

Hình thấy một ví dụ về ức chế đối kháng. Ở ví dụ này, một phản xạ gấp cường độ trung bình nhưng kéo dài xảy ra ở 1 chi, trong khi phản xạ này vẫn đang diễn ra, một phản xạ gấp mạnh hơn được kích thích ở chi đối diện. Phản xạ gấp mạnh hơn này gửi các thông tin ức chế đến chi ban đầu và làm giảm độ co cơ ở chi này, nếu ta loại bỏ kích thích ở chi gấp mạnh hơn, chi ban đầu lại trở về co cơ với cường độ như ban đầu.