Phụ nhân thập tiện ca: tướng mệnh đàn bà

2017-10-14 03:14 PM

Tà ỷ môn như lập, Nhân lai trắc mục thùy, Thác tai tịnh giảo sỉ, Cô cố chỉnh thường y, Tọa lập tần giao thoái, Vô nhân khúc xướng đê, Thôi song dữ bác dũ.

Những câu ca dao dưới đây trích trong sách Thần tướng toán biên

Tà ỷ môn như lập

Nhân lai trắc mục thùy

Thác tai tịnh giảo sỉ

Cô cố chỉnh thường y

Tọa lập tần giao thoái

Vô nhân khúc xướng đê

Thôi song dữ bác dũ

Đình châm bất ngữ thì

Vị ngôn tiên dục tiếu

Quyết định dữ nhân tư

Nghĩa là:

Tựa cửa đứng trông, thấy người đi tới cúi đầu mà liếc

Tay hay vuốt má miệng cắn móng tay

Vô cớ chỉnh lại áo quần

Đứng ngồi ưa rung đùi

Chốc chốc lại mở cửa sổ ngó hoặc hé cửa dòm

Đang khâu và thêu thùa dừng kim chỉ im lặng hồi lâu

Chua nói đã muốn cười

Trên đây là những tướng hễ trai tán ngọc là theo ngay.