Nhiễm khuẩn gây áp xe phổi

2013-03-11 01:27 PM

X quang ngực thẳng trước sau cho thấy thùy trên bên phải với một khoang, Khoang có bức thành không đều và có chứa mức không khí, chất lỏng, mũi tên, phát hiện đặc trưng của áp xe phổi

Biên tập viên: Trần Tiến Phong

Đánh giá: Trần Trà My, Trần Phương Phương

Áp xe phổi có thể được phân loại là tiên phát hay thứ phát. Nó phát triển từ các chủng vi khuẩn khác nhau và có những nguyên nhân khác nhau. 

Áp xe tiên phát thường phát triển từ nhiễm trùng phổi, như viêm phổi. Áp xe thứ phát thường phát triển vì các vấn đề khác, chẳng hạn như các vật cản, bất thường của phổi, nguyên nhân ngoại lai hoặc nhiễm trùng khác.

Áp xe phổi.

Hình: Áp xe phổi.

Hình ảnh X - quang ngực thẳng trước sau cho thấy thùy trên bên phải với một khoang. Khoang có bức thành không đều và có chứa mức không khí-chất lỏng (mũi tên), phát hiện đặc trưng của áp xe phổi.

Bệnh nhân đàn ông 43 tuổi nghiện rượu với viêm phổi do tụ cầu và áp xe phổi.