Thảo luận về tướng mệnh đàn bà

2017-10-15 05:05 PM
Xem tướng trọng nhất là cái thần, thứ hai đến khí. Con người sở dĩ có thể sinh tồn được nhờ thần khí. Nếu thần mất đi, khí thoát đi thì phải chết

Tướng sư Tập Nhã Xuyên  nói:

Quan nhân chi tướng, nhất trọng tại thần, nhị trọng tại khí.

Nhân chi sỡ dĩ năng sinh tồn giả lai hồ thần khí.

Thần tiêu khí thoát tắc tử.

Tướng chi tại hình chỉ tai đệ tam.

(xem tướng trọng nhất là cái thần, thứ hai đến khí. Con người sở dĩ có thể sinh tồn được nhờ thần khí. Nếu thần mất đi, khí thoát đi thì phải chết. Xem tướng ở nơi hình thể mới chỉ là bậc ba).

Sách Ma Y Thần tướng viết:

Nhất phần chi thông minh tắc hữu nhất phần chi phúc lộc

Nhất phần chi tinh thần tắc hữu nhất phần chi phúc lộc

Nhất phần chi pham mạo tắc hữu nhất phần chi phúc lộc.

(Có một phần thông minh, thì sẽ được hưởng một phần phúc lộc Có một phần tinh thần, thì sẽ được hưởng một phần phúc lộc Có một phần phẩm hạnh và nhan sắc, thì sẽ được hưởng một phần phúc lộc).

Sách Tướng Lý Đại Toàn  của Tập Nhã Xuyên nói:

- Đảm thị hữu lực viết thần vượng (Nhìn có uy và có lực là thần vượng)

- Linh nhân úy viết thần túc (Làm cho người nể là thần đủ)

- Linh nhân mạn viết thần khiếm (Làm người sinh lòng đùa cợt là thần thiếu)

- Mang nhiên vô quang viết thần hồn (Quang mắt hổn tạp mờ ám là thần đục)

- Thái nhược kinh hãi viết thần kinh (Cử chỉ như sợ sệt là thần khiếp)

- Si mê bất tỉnh viết thần túy (Như ngây như ngất là thần say)

- Hành tọa nhất thiết nghiễm nhược tử khí viết thần thoát (Ngồi, đứng rũ rượi như người sắp chết là thần đã thoát)

- Tọa nhược vô nhân viết thần thoát (Ngồi vắng lạnh như ở chỗ  không người là thần thoát)

- Tọa nhược yêu triết thị thần nhược (Ngồi như lưng muốn gẫy xuống là thần nhược)

- Bất ngữ nhi khẩu thường hô hấp viết thần suy (Không nói mà thở rồn rập là thần suy nhược)

- Ngữ nhi hữu âm hữu vận viết thần vượng (Nói mà còn âm vận là thần vượng)

- Hành nhi yêu triết thân khúc viết thần nhược (Lúc đi mà eo gãy thân cong là thần nhược)

Quí nhân đắc nhất trọng tự

Tiện nhân đắc nhất khinh tự

Lao bác nhân đắc nhất mang tự

Yểu thọ thân đắc nhất nhuyễn tự

(Về dáng đi, người quí đi chắc nịch

Người hèn đi nhẹ tênh

Người vất vả đi hoang mang, loạng choạng

Người chết yểu đi mềm nhũn)